بررسی تأثیر تزریق رحمی آنتی بیوتیك پس از تلقیح بمنظور بهبود باروری درگاوهایی با سابقه آندومتریت

بررسی تأثیر تزریق رحمی آنتی بیوتیك پس از تلقیح بمنظور بهبود باروری درگاوهایی با سابقه آندومتریت

دانلود فایل

بررسی تأثیر تزریق رحمی آنتی بیوتیك پس از تلقیح بمنظور بهبود باروری درگاوهایی با سابقه آندومتریت خلاصه فارسی پیشگفتار فصل اول الف ـ باروری و ناباروری………………… 1   ب ـ دوره پس از زایش ……………………  3 ب ـ 1ـ بازگشت فعالیت چرخه ای ……………  5  ب ـ1 ـ 1ـ عوامل موثردر بازگشت فعالیت سیكلیك     6 ب ـ2 ـ جمع شدن رحم …………………….  7  ب ـ2ـ نقش  در جمع شدن رحم ………….  8                    ب ـ3ـ ترمیم آندومتر …………………… 10 ب ـ4ـ حذف آلودگی باكتریایی ……………..  11 ج ـ ایمنی دستگاه تولید مثلی …………….  14 ج ـ1ـ مكانیسم های دفاعی رحم …………….  16 ج ـ1 ـ2ـ مكانیسم های دفاعی رحم درپریود پس از زایش    17 د ـ عفونت های رحمی …………………….  18 د ـ1ـ عفونت های غیر اختصاصی رحم …………  19 م- بازگشت مكرر به فحلی…………………. 20 م ـ1ـ علل برگشت به فحلی………………… 21 م ـ1ـ1ـ نارسایی در تخمك گذاری…………… 22 م ـ1ـ2ـ نارسایی باروری …………………  23 م ـ1ـ3ـ مرگ زودرس رویان ………………..  23 فصل دوم الف ـ آندومتریت……………………….. 26 الف ـ1 ـ سبب شناسی …………………….  27 الف ـ1 ـ 1 ـ جفت ماندگی ………………..  28 الف ـ1 ـ 2 ـ سخت زایی ………………….  29 الف ـ1 ـ 3 ـ بازگشت فعالیت طبیعی و سیكلیك تخمدان ها  31 الف ـ1 ـ 4 ـ فصل سال و بار میكروبی ………  32 الف ـ1 ـ 5 ـ شرایط بدنی………………… 32 الف ـ1 ـ 6 ـ میزان شیر…………………. 32 الف ـ1 ـ 7 ـ بیماریهای متابولیك ………… .32 الف ـ1 ـ 8 ـ جفت گیری طبیعی و تلقیح مصنوعی .  32 الف ـ2 ـ باكتریولوژی آندومتریت …………. .32 الف ـ3 ـ پاتوژنز………………………. .34 الف ـ4 ـ پاتولوژی …………………….. .37 الف ـ 5 ـ علائم بالینی …………………. .39 الف ـ6 ـ تشخیص آندومتریت ……………….  41 ب ـ درمان آندومتریت …………………… .43 ب ـ 1ـ درمان داخل رحمی …………………  46 ب ـ1 ـ1 ـ انتخاب زمان مناسب جهت انفوزیون تركیبات ضد میكروبی به داخل رحم…….49 ب ـ1 ـ2 ـ اثر تجویز رحمی تركیبات ضد میكروبی بر طول سیكل استروس    53 ب ـ1 ـ3 ـ اثر تحریك كنندگی محلول آنتی بیوتیك بر روی رحم .53 ج ـ تركیبات رایج مورد استفاده داخل رحمی …. .54 ج ـ1 ـ آنتی بیو تیك ها …………………  54 ج ـ1 ـ1 ـ تتراسیكلین ها ………………..  54 ج ـ1 ـ2 ـ پنی سیلین ها ………………… .55 ج ـ1 ـ3 ـ آمینوگلایكوزید ها و سولفانامید ها .  56 ج ـ2 ـ آنتی سپتیك ها ………………….. .56 ج ـ2 ـ 1ـ لوگل ………………………..  57 ج ـ2 ـ2 ـ بتادین ………………………  58 ج ـ3 ـ درمان هورمونی …………………..  58 ج ـ3 ـ1 ـ پروستاگلندین ها ………………  59 ج ـ3 ـ 2 ـ گنادوتروپین ها………………. 61  ج ـ3 ـ 3 ـ استروژن ها ………………….  61 ج ـ4 ـ  درمانهای جدید ………………….  62 ج ـ4 ـ1 ـ عصاره و عناصر PMN……………. 62 ج ـ4 ـ2 ـ آندوتوكسین ها ………………..  63 ج ـ4 ـ3 ـ سرم،‌پلاسما و سرم هایپرایمیون …… .63 ج ـ4 ـ4 ـ لیدیوم كا- ال- پی …………….  64 فصل سوم مواد و روش كار ……………………….. .65 فصل چهارم نتایج ………………………………..  68 فصل پنجم بحث …………………………………. .75 خلاصه انگلیسی ………………………….  82 منابع ………………………………..  83 فهرست جداول جدول شماره 1- تأثیر تزریق آنتی بیوتیك رحمی پس از تلقیح بر میزان باروری……………………………………… 71 جدول شماره 2- تأثیر تزریق آنتی بیوتیك پس از تلقیح بر باروری به تفكیك نوبت زایش…………………………………… 71 جدول شماره 3- تأثیر تزریق آنتی بیوتیك پس از تلقیح بر باروری به تفكیك نوبت تلقیح………………………………….. 71 جدول شماره 4- فاصله روزهای زایش تا تلقیح همراه آنتی بیوتیك درگروه درمانی و كنترل………………………………. 72 جدول شماره 5- تأثیر استفاده از آنتی بیوتیك در زمان تلقیح بر باروری تلقیحات بعدی………………………………… 72 جدول شماره 6- وضعیت زایش درگروه درمانی…………. 72 فهرست نمودارها نمودار شماره 1- تأثیر تزریق آنتی بیوتیك رحمی پس از تلقیح بر میزان باروری …………………………………….. 73 نمودار شماره 2- تأثیر تزریق آنتی بیوتیك پس از تلقیح بر باروری به تفكیك نوبت زایش……………………………… 73 نمودار شماره 3- تأثیر تزریق آنتی بیوتیك پس از تلقیح بر باروری به تفكیك نوبت تلقیح 74 ================================= الف – باروری و ناباروری   اصطلاح باروری[1] درگاو ماده نشان دهنده میل‌ و قدرت جفتگیری، توانایی بارورشدن، تغذیه رویان و بالاخره قدرت خارج كردن گوساله و پرده های جنینی است. گاو سالم باروری طبیعی را با تولید یك گوساله زنده در هرسال ( 13 – 12 ماه ) نشان می دهد. ناباروری[2] عدم تولید یا تأخیر در تولید سالانه گوساله زنده را نشان میدهد. اصطلاح كاهش باروری[3] حالت اخیر را بهتر نشان می دهد، درگاوههای ماده شیری این عارضه نه تنها در تولید نسلی از نسل موجود اختلال ایجاد می كند، بلكه در میزان تولید شیر هم اثر دارد زیرا آبستنی و زایمان برای شروع و ادامه شیردهی در این گونه لازم است ( 5 ). فاصله دوزایش[4] متوالیمعیاری برای اندازه گیری توانایی تولید مثل به كارمی رود و با محاسبه 10 ماه دوره شیرواری و 2 ماه به اصطلاح دوره خشكی به صورت تولید گوساله دریك سال بیان شده است. وقتی كه یك گاو پرتولید به دلیل داشتن مشكلات تولید مثلی ازگله حذف می شود نه تنها دامداریكی از با ار‏زشترین گاوهای گله اش را از دست می دهد بلكه فرصت حذف یك گاو كم تولید وكم ارزش را نیز ازدست می دهد. لیكن زیانهای اقتصادی ناشی از عدم باروری یا پایین بودن كیفیت باروری مسئله روز دامپروری است و درحقیقت كاهش باروری اساسی ترین موضوع در وضعیت پرورش گاو شیری می باشد (10 ). وقتی كه تعداد زیادی ازگاوهای شیری به دلیل ناباروری حذف می شوند متوسط تولید گله كاهش می یابد وپیشرفت ژنتیكی كند می گردد. ضررهای ناشی از بی كفایتی تولید مثل گاوهای شیری عبارتند از: ـ افزایش روزهای شیردهی و روزهای خشكی: اختلالات تولید مثلی عمر اقتصادی دام را كاهش داده و از طرف دیگر باعث طولانی ترشدن فاصله دوزایش می گردد. با طویل شدن این فاصله با اینكه شیر بیشتری به ازاء هر دوره شیرواری (لاكتاسیون) تولید می شود ولی تولید شیر به ازاء هر روز از زندگی دام پایین می آئید، زیرا گاوها روزهای بیشتری را درقسمت انتهایی لاكتاسیون یعنی زمانی كه تولید شیر پایین است طی می كنند، سپس تعداد روزهای شیردهی و روزهای خشكی دام افزایش می یابد. ـ طولانی تر شدن فاصله دو زایش : خسارت ناشی از افزایش فاصله بین دوزایش به ازاء هر روزی كه فاصله دوزایش از 365 روز بیشترشود درانگلستان حدود 5/3 پوند برای هر رأس گاوشیری برآورده شده است (39). – اختلالات تولید مثلی باعث كاهش زنده ماندن و یا قدرت ماندگاری تعداد گوساله های متولد شده در هر سال شده،در نتیجه تلیسه های كمتری جهت جایگزینی و فروش درگله تولید خواهد شد. ـ هزینه جایگزینی وكاهش بهبود ژنتیكی گله: دربسیاری از بررسی ها اختلالات تولید مثل و در مرحله بعد كاهش تولید شیر در صدر مشكلات گله قراردارند و مهمترین علت حذف گاوها عنوان شده است. جهت افزایش متوسط شیرتولید شده درگله باید گاوهای كه تولید شیرشان كم است ازگله حذف نمود و این مسئله درصورتی امكان پذیراست كه ضررهای ناشی ازتولید مثل درحداقل باشد، ولی با افزایش میزان حذف ازگله به علت عدم باروری میزان حذف گاوهایی كه تولید شیرشان كم است نیزكاهش می یابد كه سبب كاهش پیشرفت ژنتیكی گله می گردد. ـ هزینه های مربوط به مصرف اسپرم درصورت پایین بودن میزان آبستنی افزایش می یابد. ـ توانایی تولید مثل ضعیف ناشی از اختلالات تولید مثل هزینه های زیادی در رابطه با خدمات دامپزشكی برای گاوهای مبتلا خواهد داشت (3).   باید توجه داشت كه یكی ازحساس ترین و بحرانی ترین مراحل درطول دوره تولید یك گاو زایمان و مراحل پس از آن می باشد، كه در این مرحله باید توجه خاصی به گاو معطوف داشت. دردوره پس از زایش گاوها ازنظربدنی در وضعیت مناسبی نبوده و نسبت به عوامل محیطی وعفونت ها بسیارحساس می باشند. عدم رعایت مسائل مربوط دراین دوره زمینه ساز بروز اختلالات تولید مثلی خواهد بود و عمراقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد (22). به هرحال تصمیم گیری دراین زمینه بدون شناخت روند تغییرات حوادث و اختلالاتی كه دراین دوره گریبانگیر دستگاه تولید مثل دام می گردد امكان پذیرنیست. طول دوره پس از زایش تحت تأثیرمجموعه ای ازعوامل شامل سن، ‏‏نژاد، فصل، تغذیه، تعداد زایش،  بیماریها واختلالات حین و پس از زایش قراردارد. دوره پس اززایش اغلب به دلیل به تأخیرافتادن درجمع شدن رحم[5]، تأخیردر برقراری مجدد سیكل استروس یا هر دو آنها طولانی می گردد و در واقع پایان این دوره را می توان زمان وقوع اولین استروسی كه طی آن دام مورد جفت گیری منجر به آبستنی قرارمی گیرد، نیزدانست ( 39 ). [1] – Fertility [2] – Infertility [3] – Subfertility [4] – calving interval [5] – uterine Involution … ج-  تركیبات رایج داخل رحمی ج-1-آنتی بیوتیك ها ج-1-1- تتراسیكلین ها : اكسی تتراسیكلین یك آنتی بیوتیك وسیع الطیف فعال علیه بسیاری از میكروارگانیسم هاست كه در رحم گاو عفونت ایجاد می كنند. فعالیت اكسی تتراسیكلین توسط ذرات بافتی و عدم حضور اكسیژن به مقداركمی كاهش می یابد، عواملی كه از عمل اكسی تتراسیكلین موضعی ممانعت به عمل می آورند شامل توزیع یكنواخت دارو در دستگاه تولید مثلی، دزهای بالا كه به آندومتر صدمه وارد میكند  و غلظت بالای دارو كه عمل سیستم ایمنی بدن را كاهش می دهد می باشد (7). آرتور (1996) بیان می دارد كه آنتی بیوتیك های وسیع الطیفی نظیر اكسی تتراسیكلین كه با دزی بیشتر از mg/kg 22 بطریق داخل رحمی استفاده می گردند در مجرا و بافت رحم حداقل غلظت مهاری ( MIC ) موثر را فراهم می آورند (5). دو مشكل اساس این دارو افزایش مقاومت باكتریایی مرتبط با وسعت بكارگیری آنها و اثرات تخریشگری برروی موكوس رحم، واژن وسرویكس و ایجاد آندومتریت شیمیایی می باشد (57،33). ج-1-2- پنی سیلین ها در طول 4 هفته اول پس از زایش میكروارگانیسم های آلوده كننده رحم ( بی هوازی های گرم منفی ) پنی سیلیناز تولید می كنند بنابراین مصرف این دارو در دوره ابتدایی پس از زایش به طریق موضعی بی تأثیر می باشد، تا روز 30 بعد از زایش این ارگانیسم ها پاك شده و درمان داخل رحمی با پنی سیلین مفید می باشد( 21،14،9،7 ). اكسی تتراسیكلین بیشترین غلظت ضد میكروبی را در سطح آندومتر دارد و پنی سیلین هم از طریق عمومی از سروز تا میومتر و لوله های تخم بر را به خوبی پوشش می دهد. انفوزیون داخل رحمی پنی سیلین G سدیم (10 میلیون واحد بین المللی ) غلظت های درمانی را در مجرای رحم و آندومتر برای 24 ساعت فراهم می سازد. بهتر است برای درمان داخل رحمی از پنی سیلین های نیمه ساختگی استفاده شود زیرا جذب آنها نسبت به پنی سیلین در رحم كمتر است. بطور تجربی تزریق استرادیول بنزوات به روش داخل رحمی یا عضلانی به گاوهای سیكلیك سبب افزایش جذب پنی سیلین بنزیل سدیم از رحم گشته كه اثر مثبت استروژن بر جذب آنتی بیوتیك ها از این ارگان می باشد، به نظر می رسد كه این تأثیر به علت افزایش خون رحمی یا افزایش قابلیت نفوذپذیری آندومتر است كه به استروژن نسبت داده می شود ( 14،7 ).

 • دانلود پاورپوینت ارزشیابی مشاغل ( فصل ششم کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی)

  ارزشیابی مشاغل چیست ؟,دانلود پاورپوینت ارزشیابی مشاغل ( فصل ششم کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی),روشهای ارزشیابی مشاغل,فواید ارزشیابی مشاغل,محدودیت های ارزشیابی مشاغل,مراحل پنج گانه ی روش مقایسه عوامل,مراحل شش گانه ی روش امتیازی دانلود فایل عنوان: دانلود پاورپوینت ارزشیابی مشاغل…

 • كپسول های آتش نشانی نجات دهنده هایی با ارزش

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود تحقیق و بررسی كپسول های آتش نشانی نجات دهنده هایی با ارزش,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مدیریت,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,كپسول های آتش نشانی نجات دهنده هایی با ارزش,کار در…

 • هویت فردی

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق هویت فردی,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مدیریت,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,هویت فردی دانلود فایل  هویت فردی در 72 صفحه ورد قابل ویرایش آماده ارائه با فرمت…

 • مقاله وقایع تاریخی مهم كرمانشاه و صفویه

  مقاله وقایع تاریخی مهم كرمانشاه و صفویه دانلود فایل مقاله وقایع تاریخی مهم كرمانشاه و صفویه فهرست: صفویان وقایع تاریخی مهم كرمانشاه تاریخچه كرمانشاه در عهد صفویه بنای پل آجری كرمانشاه در عهد صفویه نگاهی بر كرمانشاه و صفویان ======================…

 • سنجش میزان رضایتمندی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی و عوامل موثر بر آن

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,سنجش میزان رضایتمندی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی و عوامل موثر بر آن,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,مدیریت دانلود فایل دانلود پایان نامه سنجش میزان رضایتمندی دانشجویان…