مدل سرآمدی EFQM و بررسی میزان اثر بخشی و شناسائی كانالهای ارتباطی بین كاركنان و مدیریت در شركت هپكو

بررسی میزان اثر بخشی,كانالهای ارتباطی بین كاركنان و مدیریت در شركت هپكو,مدل سرآمدی EFQM,مدل سرآمدی EFQM و بررسی میزان اثر بخشی و شناسائی كانالهای ارتباطی بین كاركنان و مدیریت در شركت هپكو

دانلود فایل

مدل سرآمدی EFQM و بررسی میزان اثر بخشی و شناسائی كانالهای ارتباطی بین كاركنان و مدیریت در شركت هپكو چكیده این تحقیق قصد دارد تا مبحث EFQM را به طور كامل تشریح نموده و با توجه به اهمیت معیار كاركنان از توانمندسازها در بحث EFQM‌ به بررسی میزان اثر بخشی و شناسایی كانالهای دو سویه بین كاركنان و مدیریت در شركت هپكو بپردازد و لذا محقق اقدام به تدوین پرسشنامه‌ای نموده است و لذا در راستای رسیدن به اهداف مورد نظر فرضیاتی را تدوین نموده است، این فرضیات شامل: 1-   فرضیه اول: كاركنان كانالهای ارتباطی دو سویه موجود را كافی می‌دانند 2-   فرضیه دوم: كاركنان بر این اعتقادند كه سازمان برای نظراتشان ارزش قائل می‌شود 3-   فرضیه سوم: برگزاری جلسات تعاملی بین مدیریت و كاركنان در بهبود روابط كاری موثر است 4-    فرضیه چهارم: مدیران در جریان تصمیم‌سازی از نظر كاركنان بهره می‌گیرند 5-  فرضیه پنجم: شركت برای برقراری ارتباط بین مدیریت و كاركنان را همكارهای مناسبی ارائه داده است در این راستا محقق در فصول پنج گانه به ترتیب ذیل عمل نموده است. فصل اول شامل مقدمه ـ تعریف موضوع ـ اهمیت موضوع ـ تاریخچه مطالعاتی ـ تاریخچه كارخانه كه شامل ساختار سازمانی و پراكندگی جغرافیایی و نكات برجسته سازمان،‌سید كیفیت، كاركنان، جامعه، بازار هدف، ارزشهای سازمانی) ـ بیان مسئله ـ اهداف مطالعاتی ـ اهمیت موضوع ـ فرضیات تحقیق ـ تعریف اصطلاحات فصل دوم شامل مرور مطالعاتی است كه در آن از مباحثی در زمینه EFQM شامل بررسی اجمالی مفاهیم بنیادین سرآمدی در مدل و بررسی اجمالی معیارها در مدل EFQM و نحوه امتیاز دهی به آنها و بررسی اجمالی منطق RADAR و فرآیند كلی ارزیابی در مدل و بررسی اجمالی رهیافتهای مختلف خودارزیابی در مدل و تشریح مفاهیم بنیادین سرآمدی در مدل و معرفی مفاهیم و سطوح مختلف سرآمدی در مفاهیم بنیادین مدل EFQM و آشنایی با حوزه‌ها و معیارهای مدل و تشریح معیارها و زیر معیارها در مدل به انضمام توضیحات تشریحی و ساختار مدل EFQM‌،‌ جایگاه RADAR‌ در مدل تعالی EFQM، اجزاء تشكیل دهنده و تعریف عناصر منطق RADAR، روشهای ارزیابی بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM و با توجه به تدوین و ارائه پرسشنامه‌ای در زمینه اثر بخشی روابط دو سویه آشنایی با ارتبااط، نقش ارتباطات، فرآیند ارتباطات، مبانی و انواع شبكه‌های ارتباطی ـ انتخاب كانالهای ارتباطی، راههای شناخته شده در ایجا دارتباط، خصیصه‌های ارتباط موثر، چك لیست روشهای برقراری ارتباط موانعی كه بر سر راه ارتباطات اثر بخش قرار دارد ـ موانع برقراری ارتباط فصل سوم بررسی وضعیت موجود در شركت هپكو كه در ابتدا سعی بر آن شده است تا با خود ارزیابی و مزایای خود ارزیابی و مراحل عمومی خود ارزیابی و رهیافت‌های خوئد ارزیابی در مدل EFQM‌ آشنا شده و مزایا و ریسك‌های مجود در آن و تعیین نقاط قوت و حوزه‌های نیازمند بهبود و نقش امتیاز دهی و كارت مسیر یاب، نحوه امتیاز دهی حوزه‌های 9 گانه، انحراف ارزیابی، بلوغ رسانی میزان انرژی صرف شده برای خود ارزیابی، فرآیند دریافت جایزه، سطوح تعالی آشنایی كامل ایجاد شود و با توجه به مطالب ارائه شده به موضوع EFQM و بررسی وضعیت EFQM‌در شركت هپكو و گزارش كمیته داوری دومین دوره جایزه ملی بهره‌وری فصل چهارم در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل داده‌های آماری پرداخت شده است. فصل پنجم در فصل پنجم به ارائه نتایج و پیشنهادات پرداخته شده است. فهرست مطالب عناوین صفحه فصل اول (مقدمات و كلیات) مقدمه اهمیت موضوع تعریف موضوع بیان مسئله فرضیات تحقیق اهداف مطالعاتی تاریخچه مطالعاتی تاریخچه كارخانه تعریف اصطلاحات                                       فصل دوم (مرور مطالعاتی) بررسی اجمالی مفاهیم بنیادین سرآمدی در مدل EFQM‌ بررسی اجمالی معیارها در مدل EFQM بررسی اجمالی منطق RADAR و فرآیند كلی ارزیابی در مدل EFQM بررسی اجمالی رهیافتهای مختلف خودارزیابی در مدل EFQM تشریح مفاهیم بنیادین سرآمدی در مدل EFQM معرفی مفاهیم سطوح مختلف سرآمدی در مفاهیم بنیادین مدل EFQM آشنایی با حوزه‌ها و معیارهای مدل EFQM تشریح معیارها و زیر معیارها در مدل EFQM به انضمام توضیحات تشریحی ساختار مدل EFQM‌‌ منطق RADAR و جایگاه آن در مدل تعالی EFQM اجزاء تشكیل دهنده منطق RADAR تعریف عناصر RADAR روشهای ارزیابی بر اساس مدل تعالی سازمان EFQM مقدمه ارتباطات نقش ارتباطات فرآیند ارتباطات 1 2 5 7 9 10 10 11 13 18 24 25 26 29 31 31 38 40 40 40 103 103 103 106 108 109 110 110 عناوین صفحه جهت جریان ارتباطات انواع شبكه‌های ارتباطی انتخاب كانال ارتباطی راههای شناخته شده در ایجاد ارتباط خصیصه‌های ارتباط موثر چك لیست روشهای برقراری ارتباط موانعی كه بر سر راه ارتباطات اثر بخش قرار دارد فصل سوم (بررسی وضعیت EFQM در شركت) خود ارزیابی در مدل EFQM‌ تعریف خود ارزیابی مزایای خود ارزیابی برای سازمان مراحل عمومی خود ارزیابی رهیافت‌های خود ارزیابی در مدل EFQM‌ رهیافت پرسشنامه –       مزایای رهیافت –       ریسك‌های رهیافت پرسشنامه رهیافت نمودار ماتریسی –       مزایای رهیافت نمودار ماتریسی –       ریسك‌های رهیافت نمودار ماتریسی رهیافت كارگاه –       مزایای رهیافت كارگاه –       ریسك‌های رهیافت كارگاه رهیافت پروفرما –       مزایای رهیافت پروفروما –       ریسك‌های رهیافت پروفرما رهیافت شبیه سازی فرآیند اخذ جایزه –       مزایای رهیافت شبیه سازی فرآیند اخذ جایزه –       ریسك‌های رهیافت شبیه سازی فرآیند اخذ جایزه 111 114 115 115 116 116 118 119 119 119 121 122 123 123 124 126 126 127 128 129 129 130 130 130 131 132 عناوین صفحه –       مقایسه بین رهیافت‌های مختلف و انتخاب مناسبترین روش رهیافت تعیین نقاط قوت و حوزه‌های نیازمند بهبود و نقش امیتاز دهی كارت مسیر یاب –       نحوه امتیاز دهی حوزه های 9 گانه مدل EFQM‌در كارت مسیر یاب جمع بندی و خلاصه ای از روشهای خود ارزیابی بلوغ سازمانی و میزان انرژی صرف شده برای خود ارزیابی خلاصه روش خود ارزیابی سطوح سرآمدی در مدل EFQM‌و فرآیند دریافت جایزه سطوح تعالی تدوین اظهار نامه EFQM سال 83 در شركت هپكو گزارش كمیته داوری دومین دوره جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمان لیست شرکتهای برتر در دومین دورره جایزه 83 فصل چهارم (ارائه و تجزیه و تحلیل داده ها) بررسی میزان اثربخشی وشناسایی کانالهای ارتباطی بین کارکنان و مدیریت جهت های ارتباطی تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق ارائه و تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه فرضیه اول فرضیه دوم فرضیه سوم فرضیه چهارم فرضیه پنجم فصل پنجم (نتیجه گیری و پیشنهادات) ارائه پیشنهادات و راهكارها ضمائم و پیوستها 132 134 134 136 138 139 140 142 144 147 147 148 149 151 151 152 156 181 182 183 184 185 188 189 192

 • انواع پروژه‌‌های ASP. NET

  ASP NET Applications,Code Behind یكی از ویژگی های جدید ASP NET است,Webconfig این یكی از فایل های جدید ASP NET می باشد,انواع پروژه‌‌های ASP. NET,انواع فایل‌‌های ASP NET,كار با NET Visual Studio,وب فرم‌‌های ASPNET دانلود فایل انواع پروژه‌‌های ASP. NET…

 • جعبه دنده اتوماتیك با كنترل الكترونیكی (BMW)

  پروژه جعبه دنده اتوماتیک کنترل الکترونیکی (BMW),جعبه دنده اتوماتیك با كنترل الكترونیكی (BMW),دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود پروژه دنده اتوماتیک خودرو بی ام دبلیو,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی…

 • بررسی سریع موتورهای جریان مستقیم دوار با جاروبک و بدون جاروبک

  بررسی سریع موتورهای جریان مستقیم دوار با جاروبک و بدون جاروبک دانلود فایل بررسی سریع موتورهای جریان مستقیم دوار با جاروبک و بدون جاروبک چکیده این مقاله به صورت گذرا به مروری بر فناوری های موتورهای DC با جاروبک و…

 • پایان نامه بررسی راندمان تولید علوفه در کشت مخلوط سویا و ذرت علوفه‌ای

  پایان نامه بررسی راندمان تولید علوفه در کشت مخلوط سویا و ذرت علوفه‌ای دانلود فایل بررسی راندمان تولید علوفه در کشت مخلوط سویا و ذرت علوفه‌ای فهرست فصل اول ۱ـ مقدمه………………………………………………………………………………………. ۱ ۲ـ تاریخچه کشت مخلوط در جهان و ایران…

 • مقاله حمله به مركز فرماندهی مغز

  مقاله حمله به مركز فرماندهی مغز دانلود فایل مقاله حمله به مركز فرماندهی مغز  از سیستم عصبی مركزی بدن، حساس ترین و حیاتی ترین عضو بدن، سپرهای حفاظتی زیادی مراقبت می كنند. یك جمجمه و ستون فقرات استخوانی و محكم،…