پایان نامه استفاده از مدل بارش – رواناب در براورد دبی طراحی سازه های هیدرولیکی

پایان نامه استفاده از مدل بارش – رواناب در براورد دبی طراحی سازه های هیدرولیکی

دانلود فایل

پایان نامه استفاده از مدل بارش – رواناب در براورد دبی طراحی سازه های هیدرولیکی چکیده : در این رساله ابتدا انواع مدلهای بارش  رواناب مورد بررسی و سپس مدل بارش – رواناب HMS -HEC  به منظور برآورد دبی طراحی سازه های هیدرولیکی در حوضه آبریز کن واقع در شمال غربی تهران مورد استفاده قرار گرفت . حوضه آبریز مزبور تا ایستگاه آب سنجی سولقان به مساحت ٢٠٦.٣٨ کیلومتر مربع ، از سال  ١٣٧٥ به بعد به عنوان حوضه آبریز معرف وزارت نیرو انتخاب گردیده است . که در آن  دبی اوج و حساسیت مدل HMS -HEC  در براورد دبی پیک نسبت به پارامترهای مختلف تعیین شد. با توجه به اهمیت زیادی که دبی اوج رواناب در مباحث مدیریت سیلاب و اطمینان از سلامت و کارکرد مناسب  ساختمان های واقع در در مسیر جریان دارد میان دبی اوج مشاهده ای و برآورد شده با مدل مقایسه گردید. ارزیابی توان مدل – HEC  HMSدر برآورد دبی پیک در  SCS I و SCS II با بهره گیری از رابطه کالیفرنیا در  SCS I و بهره گیری از زمان تمرکز واقعی مناسبترین برآورد را دارند. در مدل SCS تیپ  I و II با افزایش مقدار CNخاک به حالت اشباع نزدیکتر و نفوذپذیری آب کمتر می گردد در نتیجه دبی پیک با افزایش CNافزایش می یابد . همچنین با افزایش زمان تمرکز میزان دبی پیک برآورد شده توسط   HEC  HMS– کاهش می یابد .در تیپ های مختلف با میزان بارندگی ثابت هر قدر شدت بارش افزایش می یابد دبی پیک نیز افزایش می یابد در تحلیل هیدروگراف های مربوط به SCS I و SCS Ia در مقایسه با هیدروگراف های مربوط به SCS II و SCS III از آنجائی که در این دو نوع توزیع زمانی بارش شدت بارش کمتر است در نتیجه رواناب کمتری تشکیل شده و دبی پیک کمتری به دست آمده است . نتایج این بررسی نشان دهنده توانایی بالقوه مدل بارش -رواناب و همچنین محاسبه زمان واقعی سیلاب و پیش بینی رخدادهای آینده در این حوضه می باشد. فهرست مطالب عنوان مطالب  شماره صفحه  چکیده                                                                                           1 مقدمه                                                                                            2 فصل اول : هدف و آشنائی با مفاهیم ………………………………………………………….        ٥ °  ١-١) پیشگفتا..ر………………………………………………………………………………………………………..       ٦ °  ١-٢) هدف تحقی .ق …………………………………………………………………………………………………..         ٧  °  ١-٣) تعریف حوض .ه ………………………………………………………………………………………………….        ٨ °  ١-٤) مفاهیم بارش و روانا .ب ……………………………………………………………………………………         ٨ °  ١-٥) رابطه بارش و روانا .ب ………………………………………………………………………………………        ٩ °  ١-٦) مفهوم سیستم در هیدرولوژی…………………………………………………………………………      ١١ °  ١-٧) فرایند بارش  رواناب بعنوان سیستم هیدرولوژی…………………………………………        ١٤ فصل دوم : مروری بر مطالعات انجام شده و معرفی مدلها …………………………….        ١٥  ° ٢-١) تعریف مد .ل …………………………………………………………………………………………………….        ١٦ ° ٢-٢) مدل سیستم هیدرولوژی………………………………………………………………………………..        ١٦ ° ٢-٣) مدلهای هیدرولوژی حوضه آبریز…………………………………………………………………….        ١٧ ° ٢-٤) طبقه بندی مدلهای هیدرولوژیک …………………………………………………………………..        ١٩ ° ٢-٥) مدلهای ریاضی بارش  رواناب ……………………………………………………………………….      ١٩ ° ٢-٦) تبدیل بارش به رواناب …………………………………………………………………………………….       ٢٢ ° ٢-٧) مدلهای نفو .ذ……………………………………………………………………………………………………       ٢٣ ° ٢-٧-١) مدلهای تجربی نفو .ذ…………………………………………………………………………………..       ٢٤ ° ٢-٧-٢) م دلهای نفوذ بر پایه تئوری تقریب …………………………………………………………….        ٢٥ ° ٢-٧-٣) مدل شماره منحنی SCS (تک واقعه )………………………………………………………..      ٢٧ ° ٢-٨) تبدیل رواناب به هیدروگراف …………………………………………………………………………..        ٢٨ ° ٢-٨-١) مدلهای تجربی (مدل توده ای یا روش جعبه سیاه )………………………………….        ٢٨ ° ٢-٨-٢) مدل های مفهومی (مدل تصوری)……………………………………………………………..      ٢٩ ° ٢-٩) معرفی مدل های کامپ یوتری هیدرولوژیک ………………………………………………………..       ٢٩ ° ٢-١٠) توسعه مدلهای هیدرولوژیکی حوضه آبریز…………………………………………………..        ٣٥ ° ٢-١١) توسعه مدلهای جزئ .ی…………………………………………………………………………………..       ٣٩ ° ٢-١٢) مدل بارش _ روانا .ب …………………………………………………………………………………….      ٤١ ° ٢-١٢-١) انواع مدلهای بارش _ رواناب ……………………………………………………………………      ٤٣ ° ٢-١٢-١-١) مدلهای روش جعبه سیاه بارش _ رواناب …………………………………………..        ٤٣ ° ٢-١٢-١-٢) م دلهای مفهومی بارش _ رواناب …………………………………………………………      ٤٤ ° ٢-١٣) مرور و تفسی .ر……………………………………………………………………………………………….       ٤٧ ° ٢-١٤) داده های مورد نیاز مدلهای هیدرولوژیکی………………………………………………….        ٥٣ ° ٢-١٥) مقیاس گذاری و  تغییر پذیری…………………………………………………………………….        ٥٤ ° ٢-١٦) تنوع مکان .ی…………………………………………………………………………………………………..        ٥٨ فصل سوم : معرفی مدل HMS –HEC  …………………………………………………………      ٥٩ ٣-١) پیشگفتا..ر…………………………………………………………………………………………………………       ٦٠ ٣-٢) مدلسازی مولفه های حوضه آبری .ز…………………………………………………………………..        ٦٢ ٣-٣) مولفه های مدل  HMS –H. EC ………………………………………………………………………     64 ٣-٣-١) اجزاء مختلف مدل حوض .ه …………………………………………………………………………..        ٦٤ ٣-٣-٢) اجزاء مختلف مولفه شاخصهای کنترل ……………………………………………………….        ٦٧ ٣-٣-٣) اجزاء مختلف مدل هواشناسی…………………………………………………………………….        ٦٧ فصل چهارم : ویژگیهای عرصه تحقیق و نتایج حاصل از مدل HMS –HEC  69 ٤-١) حوضه معر …ف ……………………………………………………………………………………………………      ٧٠ ٤-٢) موقعیت عمومی حوضه آبریز منتخب ………………………………………………………………      ٧٠ ٤-٣) ایستگاههای هواشناسی و هیدرومتری…………………………………………………………….       ٧١ ٤-٤) فیزیوگراف ..ی……………………………………………………………………………………………………..       ٧٤ ٤-٥) محدودههای هم C. N……………………………………………………………………………………….      ٧٨ ٤-٦) دادههای بارش رواناب سیلاب مورخ ٧٦.١.١٦ در حوضه معرف …………………..      ٧٨ ٤-٧) تعیین پارامترهای مدل HMS –H.EC …………………………………………………………….       ٨٠ ٤-٨) نتایج دبی های پیک براورد شده با استفاده از مدل HEC-HMS …………………..      ٨٠ ٤-٩) حساسیت مدل HEC-HMS در براورد دبی پیک نسبت به CN……………………..        ٨٨ ٤-١٠) حساسیت مدل HEC-HMS در براورد دبی پیک نسبت به Tc…………………….      ٩١ ٤-١١) حساسیت مدل HEC-HMS در براورد دبی پیک نسبت به میزان بارش ……..        ٩٣ ٤-١٢) مقایسه نمونه هیدروگراف واقعی (obs) و شبیه سازی شده با مدل (-HEC         99  (HMS فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات ………………………………………………………      ١٠٥ ° ٥-١) نتیجه گیر.ی……………………………………………………………………………………………………                                                                                                 106 ° ٥-٢) پیشنهادا..ت ……………………………………………………………………………………………………..                                                                                                  107 منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………………            108 فهرست منابع فارسی………………………………………………………………………………………………         108 فهرست منابع لاتین ………………………………………………………………………………………………..          109 سایت های اطلاع رسانی…………………………………………………………………………………………            111 چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………       112

 • پایان نامه بررسی رابطه بین طبقه اجتماعی با نوع اعتیاد افراد

  پایان نامه بررسی رابطه بین طبقه اجتماعی با نوع اعتیاد افراد,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین طبقه اجتماعی با نوع اعتیاد افراد,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد…

 • ترجمه مقاله رضایتمندی استفاده کنندگان هزینه یابی برمبنای فعالیت و نوع سیستم به همراه مقاله اصلی

  ترجمه مقاله رضایتمندی استفاده کنندگان هزینه یابی برمبنای فعالیت و نوع سیستم به همراه مقاله اصلی,جدیدترین مقالات ترجمه شده رشته حسابداری،,رضایتمندی استفاده کنندگان هزینه یابی برمبنای فعالیت,مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی,نوع سیستم یک نکته تحقیقی به همراه مقاله اصلی دانلود…

 • پژوهش آزمایش انتقال دوجانبه

  پژوهش آزمایش انتقال دوجانبه دانلود فایل پژوهش آزمایش انتقال دوجانبه چكیده تحقیق: آزمایش در مورد انتقال دوجانبه می باشد كه می خواهیم بدانیم اطلاعاتی كه از طریق یك نمیكره دریافت می گردد به نیمكره دیگر منتقل می شود یا خیر؟…

 • مقاله بررسی اثرات فن آوری اطلاعات و ارتباطات، ساختار سازمانی و سبك رهبری بر بهبود ارتباطات سازمانی (مطالعه موردی : شعب بانك كشاورزی شهرستان شیراز )

  (مطالعه موردی شعب بانك كشاورزی شهرستان شیراز ),مقاله بررسی اثرات فن آوری اطلاعات و ارتباطات، ساختار سازمانی و سبك رهبری بر بهبود ارتباطات سازمانی (مطالعه موردی : شعب بانك كشاورزی شهرستان شیراز ) دانلود فایل مقاله بررسی اثرات فن آوری…

 • گزارش کار آزمایشگاه مکانیک خاک

  دانلود گزارش آزمایشگاه خاک,دانلود گزارش آزمایشگاه مکانیک خاک,دانلود گزارش کار آزمایشگاه خاک,دانلود گزارش کار آزمایشگاه مکانیک خاک,گزارش آزمایشگاه خاک,گزارش آزمایشگاه مکانیک خاک,گزارش کار آزمایشگاه خاک,گزارش کار آزمایشگاه مکانیک خاک دانلود فایل گزارش کار آزمایشگاه درس مکانیک خاک ؛ کاملترین گزارش آزمایشگاه مکانیک…