پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی به شیوه گروهی بر حل مسئله دانش آموزان دختر مقطع سوم راهنمایی شهر شوش دانیال

پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی به شیوه گروهی بر حل مسئله دانش آموزان دختر مقطع سوم راهنمایی شهر شوش دانیال,د,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی به شیوه گروهی بر حل مسئله دانش آموزان دختر مقطع سوم راهنمایی شهر شوش دانیال,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی

دانلود فایل

دانلود پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی به شیوه گروهی  بر حل مسئله دانش آموزان دختر مقطع سوم راهنمایی شهر شوش دانیال این پایان نامه با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد. فهرست مطالب عنوان                                                                                                                             صفحه چکیده                                                                                                                        1 فصل اول: کلیات پژوهش  مقدمه………………………………………………………………………………………………………..3 1-1 بیان مسئله………………………………………………………………………………………………..4 1-2  اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………5  1- 3 هدف پژوهش…………………………………………………………………………………………..6  1- 4 سئوال پژوهش…………………………………………………………………………………………..7  1- 5 فرضیه پژوهش……………………………………………………………… …………………………7   1-6 تعریف واژه ها و اصطلاحات به صورت مفهومی و عملیاتی……………………………………………7 فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش مقدمه…………………………………………………………………………………………………………..10 2-1ریشه های تاریخی مفهوم فراشناخت …………………  …………………………………………………..10 2-2 روان شناسی فراشناختی……………………….   ………………………. ……………………………..13 2-3 تعاریف……………………………………………………………………………………………………15 2-4 مفهوم فراشناخت…………………………………………………………………………………………..15 2-5 اهمیت فراشناخت ………………………………………………………………………………………….16 2-6 اهمیت فراشناخت در آموزش………………………………………………………………………………17 2-7 تفاوت های فردی و فراشناخت …………………………………………………………………………….18 2-8 رابطه راهبردهای شناختی و فراشناختی …………………………………………………………………..18 2-9 تمایزراهبردهای شناختی وفراشناختی ……………………………………………………………………….18 2-10 فراشناخت و مفهوم انتقال در یادگیری………………………………………………………………………19 2-11 فراشناخت دیدگاه تازه ای درباره انتقال یادگیری……………………………………………………………20 2-12 مراحل رشد دانش فراشناختی ……………………………………………………………………………..21 2-13 عوامل موثر در شکل گیری و تحول فراشناخت …….. ……………………………………………………22 2-14 مهارت های فراشناخی ……………………………………………………………………………………24 2-15 رشد راهبرد های فراشناخت ……………………………………………………………………………….25 2-16 هدف از آموزش فراشتاخت………………………………………………………………………………..25 2-17 دانش فراشناختی و تجربه فراشناختی ………………………………………………………………………27 2-18 نظریه های پیرامون فراشناخت……………………………………………………………………………..28 2-19 ارزشیابی رشد توانایی های فراشناختی………………………………………………………………………30 2-20 مبانی نظری فراشناخت …………………………………………………………………………………….31 2-21 مهارت حل مساله …………………………………………………………………………………………..34 2-22 روش های شناختی ورفتاری در درمان حل مساله…………………………………………………………..35 2-23 اهمیت و موارد کاربرد مهارت حل مساله …………………………………………………………………..35 2-24 مراحل مهارت حل مساله از دیدگاه وولفولک………………………………………………………………..37 2-25 بررسی نظریه های پیرامون حل مساله……………………………………………………………………..38 2-26 تحقیقات داخلی ……………………………………………………………………………………………..42 2-27 تحقیقات خارجی …………………………………………………………………………………………….45 2-28 خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………….46 فصل سوم: روش اجرای پژوهش مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….49 3-1 جامعه آماری………………………………………………………………………………………………….49 3-2 نمونه آماری و روش نمونه گیری……………………………………………………………………………..50 3-3 ابزار اندازه گیری……………………………………………………………………………………………..50 3-4 پرسشنامه حل مساله ………………………………………………………………………………………….51 3-5 اعتبار و روایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………….51 3-6 طرح تحقیق…………………………………………………………………………………………………..52 3-7روش اجرا……………………………………………………………………………………………………..52 3-8 روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………….53 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………55 4-1 یافته های توصیفی……………………………………………………………………………………………….55 4-2 یافته های مربوط به فرضیه پژوهش……………………………………………………………………………..56 4-3 همگنی رگرسیون………………………………………………………………………………………………..58  4-4 یافته های جانبی…………………………………………………………………………………………………64 فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری  مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….68 5-1 تبیین یافته های مربوط به فرضیه پژوهش……………………………………………………………………………68 5-2 فرضیه پژوهش………………………………………………………………………………………………………68 5-3 نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………70 5-4 محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………………….70 5-5 پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………70 5-5-1 پیشنهادهای کاربردی……………………………………………………………………………………………….71 5-5-2 پیشنهادهای پژوهشی……………………………………………………………………………………………….71 منابع و مآخذ منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………73 منابع غیر فارسی…………………………………………………………………………………………………………….78 پیوست ها پیوست 1: شرح جلسات…………………………………………………………………………………………………….82 پیوست 2: پرسشنامه حل مساله ……………………………………………………………………………………………84 چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………….86 فهرست جداول عنوان ……………………………………………………………………………………………………………….صفحه جدول 3-1 توزیع ازمودنی برحسب سن………………………………………………………………………………..49 جدول 3-2توزیع ازمودنی برحسب ترتیب تولد…………….. ………………………………………………………….50 جدول 3-3ضریب پایایی پرسشنامه حل مساله در تحقیق حاضر…………………………………………………………51 جدول 3-4طرح کلی پژوهش……………………………………………………………………………………………55 جدول 4-1میانگین و انحراف معیارنمرخ های حل مساله گروه ازمایش و گواه…………………………………57                                                                           جدول 4-2نتایج ازمون لوین در مورد پیش فرض تساوی …………………………………………………………….57                                                                                 جدول 4-3نتایج ازمون کلموگراف در موردپیش فرض نرمال بودن توزیع نمرات حل مساله………………57 جدول 4-4نتایج ازمون بررسی پیش فرض همگنی شیب های خطی رگرسون………………………………….58 جدول 4-5.نتایج تحلیل کواریانس یک راهه برروی میانگین حل مساله دانش ازمون…………………………59 جدول 4-6 نتایج تحلیل کواریانس چندراهه برروی میانگین حل مساله دانش ازمون…………………………60 جدول 4-7نتایج تحلیل کواریانس یک راهه برروی میانگین حل مساله دانش ازمون………………………….60 جدول 4-8 نتایج تحلیل کواریانس یک راهه برروی میانگین حل مساله دانش ازمون…………………………62 جدول 4-9نتایج تحلیل چند متغیری برروی نمرات پیگیری مولفه های حل مساله … ……………………….62 جدول 4-10نتایج تحلیل کواریانش یک راهه برروی میانگین نمرات پیگیری…………………………………..63 جدول 4-11نتایج تحلیل کواریانس برای مقایسه نمرات پس ازمون………………………….. ………………….65 جدول4-12. نتایج تحلیل کواریانس برای مقایسه نمرات پیگیری…………………………………………………..65 چکیده این پژوهش، باهدف بررسی اثر بخشی آموزش راهبردهای فراشناختی به شیوه گروهی برحل مساله دانش اموزان دخترمقطع سوم راهنمایی شهر شوش دانیال اجراشده است. نمونه آماری شامل 50 نفر از بین دانش اموزان دختر سوم راهنمایی درسال 1391 که به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند و به همین شیوه در دو گروه آزمایش و کنترل هر کدام 25 نفر گمارده شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش مقیاس حل مساله می باشد. طرح پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون- پس آزمون و آزمون پیگیری است. مداخله ی آزمایشی (آموزش راهبردهای فراشناختی) بر روی گروه آزمایش اعمال گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها علاوه بر آمار توصیفی  از روش های آمار استنباطی نظیر تحلیل کواریانس یک متغیری وچند متغیری استفاده شد. نتایج بدست آمده از این پژوهش با سطح معنی داری 05/0 =α نشان داد که آموزش راهبردهای فراشناختی به شیوه گروهی بر حل مساله  گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل تاثیر دارد. کلید واژه ها: راهبردهای فراشناختی، حل مساله

 • پایان نامه روش های تنش گیری ارتعاشی در سازه ها

  پایان نامه روش های تنش گیری ارتعاشی در سازه ها دانلود فایل پایان نامه روش های تنش گیری ارتعاشی در سازه ها فهرستشرح صفحهمقدمه ١فصل اولسوابق تحقیقات انجام شده تا کنون٢١- سوابق در خارج از کشور ٢ -١٢- سوابق در…

 • پژوهش اثر آگاهی بر عملکرد فرد

  آزمایش روانشناسی,پژوهش اثر آگاهی بر عملکرد فرد دانلود فایل پژوهش اثر آگاهی بر عملکرد فرد چكیده هدف در این بررسی مشاهده از آگاهی بر عملكرد می باشد. این آزمایش از نوع طرح های بازگشتی «ABA» و جزو مطالعات موردی (Case…

 • تحقیق جامع و کامل داده و مدیریت دانش

  1 اداره داده ها,2 رویکرد پایگاه داده,3 سیستم های مدیریت پایگاه داده,4 انباره داده,پایگاه های داده مجازی,تحقیق جامع و کامل داده و مدیریت دانش,تعریف انباره داده,زبان پرس و جو,سلسله مراتب داده,سیکل حیات داده,طراحی پایگاه اطلاعات,عادی سازی(هنجارسازی),فرهنگ داده ها,مدل پایگاه داده…

 • پاورپوینت درس تاریخ ادبیات (2)

  پاورپوینت درس تاریخ ادبیات (2) دانلود فایل پاورپوینت درس تاریخ ادبیات (2) تاریخ ادبیات (2) شناسنامه درس نام درس: تاریخ ادبیات (2) تعداد واحد: 2 واحد درسی رشته ادبیات فارسی نام منبع: تاریخ ادبیات (2) چاپ دانشگاه پیام نور نام…

 • پرسشنامه مدیریت مشارکتی

  پرسشنامه مدیریت مشارکتی دانلود فایل پرسشنامه مدیریت مشارکتی  راهنمای پرسشنامه مقیاس لیكرت یكی از مقیاس های رایج در رتبه بندی است كه كاربردهای زیادی در تحقیقات و نظرسنجی ها دارد كه برای طراحی این پرسشنامه نیز از طیف 5 درجه…