پایان نامه بررسی تاثیر سرمایه فکری سازمان بر رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن

پایان نامه بررسی تاثیر سرمایه فکری سازمان بر رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن

دانلود فایل

پایان نامه بررسی تاثیر سرمایه فکری سازمان بر رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن چکیده در عصر فرا رقابتی سازمانها با محیطی رو برو هستند که مشخصه آن افزایش پیچیدگی و جهانی شدن و پویایی است. لذا سازمانها برای استمرار و استقرار خود با چالشهای نوینی مواجه اند که برون رفت از این چالشها مستلزم توجه بیشتر به توسعه و تقویت مهارتها و تواناییهای درونی است که این کار از طریق مبانی دانش سازمانی و سرمایه فکری صورت می گیرد که سازمانها از آنها برای رسیدن به عملکرد بهتر در دنیای کسب و کار استفاده می کنند. دانش و سرمایه فکری بعنوان استراتژیهای پایدار برای حصول و نگهداری مزیت رقابتی سازمانها تشخیص داده شده است و لذا در جهان دانش محور کنونی قابلیتهای سازمانی بر اساس دانش و سرمایه فکری بوده است و مدیران بایستی درک کنند که چه قابلیتهایی برای حفظ مزیت رقابتی شدن لازم است. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر سرمایه فکری سازمان بر رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن بوده است که بدین منظور 292 نفر از کارکنان، مدیران و معاونین ادارات مرکزی بانک مسکن شهر تهران به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و به پرسشنامه‏های برگرفته از مقاله ماریلینا و ماتیو (2011) پاسخ گفتند. در پایان نتایج به دست آمده از پرسشنامه‏های تحقیق به کمک آزمون رگرسیون خطی دو متغیره مورد تحلیل قرار گرفته و نتایج نشان داد که سرمایه فکری بر رضایت شغلی و  حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن شهر تهران تأثیر معنی داری (P کلید واژه ‏ها: سرمایه فکری، رضایت شغلی، حفظ منابع انسانی، بانک مسکن شهر تهران مقدمه در عصر فرا رقابتی، سازمانها در محیطی قرار دارند که مشخصه آن افزایش پیچیدگی و جهانی شدن و پویایی است لذا سازمانها برای استمرار و استقرار خود با چالشهای نوینی مواجه می باشند که برون رفت از این چالشها مستلزم توجه بیشتر به توسعه و تقویت مهارتها و تواناییهای درونی است که این کار از طریق مبانی دانش سازمانی و سرمایه فکری صورت می گیرد که سازمانها از آنها برای رسیدن به عملکرد بهتر در دنیای کسب و کار استفاده می کنند. دانش و سرمایه فکری بعنوان استراتژیهای پایدار برای حصول و نگهداری مزیت رقابتی سازمانها تشخیص داده شده است(بارنی۱۹۹۱،دارکر ۱۹۸۸،گرانت۱۹۹۱). از طرفی دیگر هر سازمانی با نیروی انسانی ایجاد و بدون آن قادر به ادامه حیات نخواهد بود. بنابراین شناخت نیازها، انگیزه‌ها، تمایلات، عوامل رضایت و عدم رضایت کارمندان به عنوان یکی از مزیت های رقابتی سازمان نه تنها لازم است بلکه جهت اتخاذ سیاست‌های صحیح، راهبردهای مناسب و برنامه‌های مؤثر ضروری می‌باشد. بخشی از متن سرمایه فکری: تاکنون از سرمایه فکری تعاریف متنوعی ارائه شده است. در سال های اخیر افراد و گروههای زیادی از رشته های گوناگون سعی کرده اند تا تعریفی استاندارد از سرمایه فکری که مورد توافق همه باشد را ارائه دهند(نظری و هرمانس ، ۲۰۰۷: ۵۹۶). نکته ای که در مورد آن اتفاق نظر وجود دارد اینست که پیشگامان تحقیق و عمل در زمینه سرمایه فکری عبارتند از: سویبی، استوارت، ادوینسون و مالون، سالیوان، بروکینگ و رز(آرناس و لاواندروس ، ۲۰۰۸: ۷۸). رز و دیگران، ادوینسون و مالون بیان داشته اند که بین ارزش بازاری شرکت و ارزش دفتری آن تفاوت وجود دارد، که این چیزی بیش از یک ارزش پنهان نیست، آنها بیان داشته اند که این ارزش پنهان می تواند به مفهوم دارایی های ناملموس شرکت تجزیه و تحلیل شود، و نام سرمایه فکری را بر آن اطلاق کردند(سولر و همکاران ، ۲۰۰۷: ۴۷۲). رز مسلم می پندارد که مفهوم سرمایه فکری فقط درک و تشخیص محض یا توضیح ارزش ضمنی یک سازمان نیست، بلکه هدف آن همچنین جابجا کردن نتایج تشخیص یا توضیح ارزش ضمنی سازمان به ارزش های جدید است(چو و دیگران ، ۲۰۰۶: ۸۸۸). رضایت شغلی: رضایت شغلی[1] عبارت است از حدی از احساسات و نگرشهای مثبت كه افراد نسبت به شغل خود دارند.( مقیمی، 1380) حفظ و نگهداشت منابع انسانی (کارکنان) : به نظر می رسد بررسی و تحلیل عوامل موثر بر حفظ و نگهداشت کارکنان موسسه می تواند زمینه را برای تقویت مسائل انگیزشی کارکنان ومتعاقباَ افزایش اثربخشی و کارایی آنها فراهم آورد که در نهایت باعث ارتقاء عملکرد و موفقیت سازمان خواهد شد، ضرورت دارد. امروز بیش از هر زمان دیگری مشخص شده است که رشد و توسعه سازمان‌ها و در پی آن یک جامعه و کشور در گرو استفاده صحیح از نیروی انسانی است (رحمان‌پور و احمدی، 1370:  43). نیروی انسانی یکی از ورودی‌های سیستم سازمانی می‌باشد. هرچه سازمان بتواند نیروی شایسته‌تری جذب کرده و بتواند از آن نگهداری و استفاده موثرتری نماید در رسیدن به اهدافش موفق‌تر و نسبت به رقبایش پیشتر است. [1].  Job Satisfaction فهرست مطالب عنوان                                                                                                   صفحه فصل اول: کلیات تحقیق 1-1-  مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 2 1-2-  بیان مساله تحقیق :…………………………………………………………………………………………….. 2 1-3-  اهمیت پژوهش…………………………………………………………………………………………………. 3 1-4-  اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………. 6 1-5-  فرضیات پژوهش……………………………………………………………………………………………… 6 1-6-  چارچوب نظری تحقیق:………………………………………………………………………………………. 7 1-7-  قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 10 1-8-  تعریف متغیرها………………………………………………………………………………………………. 10 فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق 2-1-  مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. 14 2-2-  مبانی نظری سرمایه فکری…………………………………………………………………………………. 14 2-2-1- مفهوم سرمایه فکری……………………………………………………………………14 2-2-2- سیر تاریخی توسعه مفهوم و كاربرد سرمایه فكری………………………………… 18 2-2-3- انواع سرمایه فکری……………………………………………………………….. 19 2-2-4-  اهمیت سرمایه فکری در سازمان……………………………………………………..23 2-2-5- مدیریت موفق سرمایه فكری……………………………………………………….. 24 2-2-6- دلایل اندازه گیری سرمایه فكری توسط شركتها……………………………………. 25 2-2-7- الگوهای اندازه گیری سرمایۀ فکری……………………………………………….. 25 2-2-8- روش های اندازه گیری سرمایۀ فکری…………………………………………….. 27 2-2-9- بررسی شاخصهای سرمایۀ فکری در ایران……………………………………….. 33 2-2-10- بررسی شاخصهای سرمایۀ فکری در کشورهای دیگر…………………………… 34 2-3-  مبانی نظری حفظ منابع انسانی و رضایت شغلی………………………………………………………….. 34 2-3-1- تعریف مدیریت……………………………………………………………………. 34 2-3-2- مدیریت منابع انسانى و عملكرد مدیر پرسنل……………………………………….. 35 2-3-3- اهداف مدیریت منابع انسانى……………………………………………………….. 36 2-3-4-   وظایف مدیریت منابع انسانى…………………………………………………….. 36 2-3-5- وظایف اجرایى مدیریت منابع انسانى………………………………………………. 37 2-3-6- نگهداشت نیروی انسانی……………………………………………………………. 39 2-3-7- رضایت شغلی  کارکنان……………………………………………………………. 42 2-4-  پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 54 2-4-1- پیشینه داخلی:………………………………………………………………………. 54 2-4-2- پیشینه خارجی:…………………………………………………………………….. 57 2-5-  مدل تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 59 فصل سوم: روش شناسی تحقیق 3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………….79 3-2-  روش تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 62 3-3-  روش و ابزار گرد آوری اطلاعات :……………………………………………………………………….. 62 3-4-  اعتبار و روایی  ابزار تحقیق……………………………………………………………………………….. 63 3-5-  مقیاس اندازه گیری………………………………………………………………………………………….. 66 3-6-  جامعه و نمونه آماری و روش نمونه گیری:……………………………………………………………….. 66 3-7-  روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات:……………………………………………………………………….. 67 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 4-1-  مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. 69 4-2-  بخش تحلیل توصیفی تحقیق…………………………………………………………………………………. 69 4-2-1-جنسیت. 69 4-2-2- تأهل……………………………………………………………………………….. 100 4-2-3- تحصیلات………………………………………………………………………… 101 4-2-4- سن……………………………………………………………………………………..102 4-2-5- سابقه خدمت…………………………………………………………………………………………….. 73 4-3- بخش تحلیل استنباطی تحقیق……………………………………………………………………………… 74 4-3-1- سرمایه فکری بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر می گذارد…………………………………………………………………………………………..75 4-3-2- سرمایه فکری بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر می‌گذارد…………………………………………………………………………………………..76 4-3-3- سرمایه انسانی بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر می‌گذارد…….. 77 4-3-5- سرمایه رابطه‏ای بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر می‌گذارد….. 79 4-3-6- سرمایه انسانی بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر می گذارد………………………………………………………………………………………….80 4-3-7- سرمایه ساختاری بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر می‎گذارد ……………………………………………………………………………………………….82 4-3-8- سرمایه رابطه‏ای بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر می‏گذارد………………………………………………………………………………………83 4-4- اولویت بندی ابعاد تأثیر گذار سرمایه فکری بر روی رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن……………………………………………………………………………………………………………. 117 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 5-1-  مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. 86 5-2-  یافته های تحقیق……………………………………………………………………………………………… 86 5-2-1- سرمایه فکری بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر می‌گذارد………………………………………………………………………………………….86 5-2-2- سرمایه فکری بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر می‌گذارد…………………………………………………………………………………………..120 5-2-3- سرمایه انسانی بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر می‌گذارد……………………………………………………………………………………………87 5-2-4- سرمایه ساختاری بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر می‌گذارد…………………………………………………………………………………………….87 5-2-5- سرمایه رابطه‏ای بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر می‌گذارد………………………………………………………………………………………….87 5-2-6- سرمایه انسانی بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر می‏گذارد………………………………………………………………………………………. 88 5-2-7-  سرمایه ساختاری بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر می‎گذارد………………………………………………………………………………………88 5-2-8-  سرمایه رابطه‏ای بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن تأثیر می‏گذارد…………………………………………………………………………………………88 5-3-  نتیجه گیری………………………………………………………………………………123      5-4-  پیشنهادات تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 90 5-4-1- پیشنهادات اجرایی………………………………………………………………….. 90 5-4-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی………………………………………………………. 93 5-5-  محدودیت‏های تحقیق……………………………………………………………………………………….131 منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………….. 115 منابع فارسی…………………………………………………………………………………….116 ضمائم و پیوست ها…………………………………………………………………………………………………. 96

 • پایان نامه کامپیوتر Http caching proxy server

  پایان نامه کامپیوتر Http caching proxy server دانلود فایل [1]

 • جزوه آموزشی شبکه (network) - نصب و راه اندازی و نگهداری

  اتصال شبكه به سرور (Server) و اینترنت,استفاده از شبكه و عمل Sharing,تنظیم و كنترل برنامه Network Neighborhood,جزوه آموزشی شبکه (network) - نصب و راه اندازی و نگهداری,دانلود جزوه معرفی شبكه,كارت شبكه و راه اندازى و نگهدارى شبكه از لحاظ سخت…

 • امنیت شبکه های حسگر بی سیم

  امنیت شبکه های حسگر بی سیم,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پایان نامه کارشناسی کامپیوتر امنیت شبکه های حسگر بی سیم,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود…

 • دانلود مقاله ترجمه شده تئوری محدودیت ها و حسابداری به همراه متن انگلیسی

  پروژه دانشجویی,تحقیق در مورد مقاله ترجمه شده تئوری محدودیت ها و حسابداری به همراه متن انگلیسی,خرید مقاله,دانلود پروژه,دانلود مقاله,دانلود مقاله ترجمه شده تئوری محدودیت ها و حسابداری به همراه متن انگلیسی,دانلود مقاله در مورد مقاله ترجمه شده تئوری محدودیت ها…

 • مقاله بررسی مكتب بودابست

  پروژه بررسی مكتب بودابست,تحقیق بررسی مكتب بودابست,دانلود تحقیق بررسی مكتب بودابست,مقاله بررسی مكتب بودابست دانلود فایل