پایان نامه بررسی سیستم مدیریت تحت وب شرکت سوپر کامپیوتر

پایان نامه بررسی سیستم مدیریت تحت وب شرکت سوپر کامپیوتر,پروژه بررسی سیستم مدیریت تحت وب شرکت سوپر کامپیوتر,تحقیق بررسی سیستم مدیریت تحت وب شرکت سوپر کامپیوتر,دانلود پایان نامه بررسی سیستم مدیریت تحت وب شرکت سوپر کامپیوتر,سوپر,سیستم,سیستم مدیریت,شرکت,مدی,مدیریت از راه دور,مدیریت تحت وب,مقاله بررسی سیستم مدیریت تحت وب شرکت سوپر کامپیوتر

دانلود فایل

پایان نامه بررسی سیستم مدیریت تحت وب شرکت سوپر کامپیوتر چکیده سیستم مدیریت تحت وب شرکت سوپر کامپیوتر        امروزه با توجه به گستره ی جغرافیایی واحدهای مختلف شرکت های بزرگ، نیاز به یک سیستم  یکپارچه ی نرم افزاری ،که امکان پایش و مانیتورینگ فعالیت های قسمت های مختلف را به مدیران وتصمیم گیران شرکت مربوطه ارائه دهد احساس می شود.چنین سیستمی باید علاوه بر داشتن چنین خاصیتی بتواند نیازهای روزمره و جاری واحد های مختلف چنین شرکت هایی را نیز برآورده سازد.برای برآورده کردن چنین نیازی سیستم های مدیریت تحت وب که علاوه بر ایجاد یک سیستم واحد اطلاعاتی و داده ای، قابلیت برآورده کردن نیازهای جاری واحد های مختلف را نیز دارا می باشد پیشنهاد می شود.      چنین سیستمی با برآوردن نیازهای جاری و روزمره ی واحد های مختلف یک سیستم و همچنین فرآوری داده های ورودی واحد ها نیاز به سیستم یکپارچه داده ای را نیز از طریق ایجاد گزارش های متنوع ومفید فراهم می آورد.لذا یک مدیر میتواند با استفاده از چنین داده هایی تصمیات درستی را در جهت رشد و توسعه هر چه بیشتر فعالیت های تجاری موسسه تجاری خویش اتخاذ کند.                                                                    واژه های کلیدی: management system,management web,base application                     سیستم مدیریت،مدیریت از راه دور،مدیریت تجاری،سیستم مدیریت تحت وب      فهرست مطالب عنوان                                                                                                                              صفحه مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 فصل اول – مفاهیم استفاده شده در پروژه………………………………………………………………………………………………………………… 2 1-1-برنامه نویسی لایه ای…………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 1-1-1-برنامه چند لایه چیست؟…………………………………………………………………………………………………………………………… 2 1-1-2-مزیت برنامه چند لایه ………………………………………………………………………………………………………………………………4 …………………………………………………………………………………………………………………. 4presentation1-1-3-انتخاب لایه …………………………………………………………………………………………………………….. 5Business logic1-1-4-انتخاب لایه …………………………………………………………………………………………………………………. 5Data access1-1-5-انتخاب لایه ……………………………………………………………………………………………………………………… 5Data lager1-1-6-انتخاب لایه 1-1-7-ارسال داده از یک لایه به لایه  دیگر………………………………………………………………………………………………………….. 6 1-2-پیشینه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 1-3-سیر تکامل زبان های برنامه نویسی تحت وب…………………………………………………………………………………………………… 8 ) چیست؟……………………………………………………………………………………………………………………….. 9Ajax 1-4-ای جکس ( 1-5-مکانیزم ای جکس……………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 فصل دوم – شرح امکانات و محدودیت های سیستم……………………………………………………………………………………………….. 13 2-1-چشم انداز………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 2-1-1-شرح مساله…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 2-1-2-شرح عملیات……………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 2-1-3-مخاطبین سیستم…………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 2-1-4-محدودیت ها……………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 2-2-مستند واژه نامه………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 2-3-مفاهیم سیستم گزارش گیری……………………………………………………………………………………………………………………… 16 فصل سوم – تجزیه و تحلیل سیستم………………………………………………………………………………………………………………………. 18 3-1-تعریف مساله…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 3-2-امکان سنجی…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 3-2-1-امکان سنجی منطقی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 3-2-2-امکان سنجی فیزیکی……………………………………………………………………………………………………………………………..19 3-2-3-امکان سنجی فرهنگی…………………………………………………………………………………………………………………………… 19 3-2-4-امکان سنجی اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 )………………………………………………………………………………………………………………. 20Iteration plan3-3-طرح تکرار ( )………………………………………………………………………………………………….. 21Class diagram3-4-نمودار های کلاس ( 3-4-1-توضیحات کلاس………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 31Uml 3-5-نمودار های فصل چهارم – پیاده سازی سیستم………………………………………………………………………………………………………………………… 38 4-1-نگاهی به اجزای پروژه در ویژوال استودیو……………………………………………………………………………………………………. 38 4-2-جداول استفاده شده در پایگاه داده………………………………………………………………………………………………………………. 43 4-2-1-نمای کلی از جدول های موجود…………………………………………………………………………………………………………….. 43 4-3-توضیح جداول بانک اطلاعاتی…………………………………………………………………………………………………………………… 44 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 44Anbar 4-3-1-جدول ………………………………………………………………………………………………………………………………. 45Anbar 14-3-2-جدول ………………………………………………………………………………………………………………….. 45Anbargardani 4-3-3-جدول …………………………………………………………………………………………………………………………………… 47Bime 4-3-4-جدول …………………………………………………………………………………………………………………………………… 48check4-3-5-جدول ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 49fish4-3-6-جدول ……………………………………………………………………………………………………………………….. 50Crash code4-3-7-جدول …………………………………………………………………………………………………………………………….. 50Etelaeie 4-3-8-جدول ………………………………………………………………………………………………………………………………… 51Factor 4-3-9-جدول …………………………………………………………………………………………………………………….. 52Factor num4-3-10-جدول ……………………………………………………………………………………………………………………… 53Good price4-3-11-جدول ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 54kala4-3-12-جدول ………………………………………………………………………………………………………………………….. 55Mojoody 4-3-13-جدول ………………………………………………………………………………………………………………………. 55Kargoziny 4-3-14-جدول ………………………………………………………………………………………….. 56Khadamat pas az forosh4-3-15-جدول …………………………………………………………………………………………………………………………………… 57Boff 4-3-16-جدول ……………………………………………………………………………………………………………….. 58Kharid_forosh4-3-17-جدول …………………………………………………………………………………………………………………………………. 58Pass 4-3-18-جدول …………………………………………………………………………………………………………………………… 59Tashilat 4-3-19-جدول …………………………………………………………………………………………………………………. 60Tashilat etaie4-3-20-جدول …………………………………………………………………………………………………………….. 61Tavoun request4-3-21-جدول ……………………………………………………………………………………………………………………………. 61Tavoun 4-3-22-جدول ………………………………………………………………………………………………………………………………… 62Units 4-3-23-جدول ………………………………………………………………………………………………………………………. 63Validation 4-3-24-جدول 4-4-نتایج پیاده سازی……………………………………………………………………………………………………………………………………… 64 منابع و مراجع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 66  فهرست شکلها عنوان                                                                                                                                                                          صفحه …………………………………………………………………………………………………………………………………….8Ajax شکل 1-1- معماری شکل 3-1-نمودار طرح تکرار……………………………………………………………………………………………………………………………. 20 شکل 3-2-نمودار کلاس ها………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 ………………………………………………………………………………………………………………………….. 23dateشکل 3-3-نمودار کلاس …………………………………………………………………………………………………………………. 23constringشکل 3-4-نمودار کلاس 23   ………………………………………………………………………………………………………….Chang color شکل3-5- نمودار کلاس ………………………………………………………………………………………………………………….. 24 All unitsشکل 3-6-نمودار کلاس ………………………………………………………………………………………………………………….. 25branchidشکل 3-7-نمودار کلاس ……………………………………………………………………………………………………………… 25Accountingشکل 3-8-نمودار کلاس …………………………………………………………………………………………………………….. 25presianmailشکل 3-9-نمودار کلاس ………………………………………………………………………………………………………………. 25inventoryشکل 3-10-نمودار کلاس ……………………………………………………………………………………………………………………. 26exportشکن 3-11-نمودار کلاس ………………………………………………………………………………………………………….. 27Gview colorشکل 3-12-نمودار کلاس ………………………………………………………………………………………………………………. 27shoppingشکل 3-13-نمودار کلاس …………………………………………………………………………………………………………………….. 28shwinشکل 3-14-نمودار کلاس ……………………………………………………………………………………………………………………… 27resultشکل 3-15-نمودار کلاس ……………………………………………………………………………………………………………. 29warrantingشکل 3-16-نمودار کلاس ………………………………………………………………………………………………………………….. 29Unit infشکل 3-17-نمودار کلاس ………………………………………………………………………………………………………….. 30Print helperشکل 3-18-نمودار کلاس ……………………………………………………………………………………………………………… 30randomidشکل 3-19-نمودار کلاس ……………………………………………………………………………………………………………… 30Get nameشکل 3-20-نمودار کلاس ……………………………………………………………………………………………………………….. 32Organization chartشکل 3-21- ………………………………………………………………………………………………………………. 33Use case:modiriyatشکل 3-22- …………………………………………………………………………………. 34Use case:anbardar , forosh , kharidشکل 3-23- ………………………………………………………………………………………………. 35Use case:tavouni , kargoziniشکل 3-24- ……………………………………………………………………………………………………………… 36Use case:hesab dariشکل 3-25- ………………………………………………………………………………… 37Use case:sandogh refah , khadamatشکل 3-26- شکل 4-1-…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 39 شکل 4-2-…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 40 شکل 4-3-…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 42 شکل 4-4-…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 43 فهرست جداول عنوان                                                                                                                                              صفحه “…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 44anbarجدول 4-1-” “…………………………………………………………………………………………………………………………………. 45Anbar 1جدول 4-2-” “…………………………………………………………………………………………………………………………. 46abargardaniجدول 4-3-” “………………………………………………………………………………………………………………………………………. 47bimeجدول 4-4-” “…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 48checkجدول 4-5-” “…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 49fishجدول 4-6-” “…………………………………………………………………………………………………………………………… 50Crash codeجدول 4-7-” “…………………………………………………………………………………………………………………………………. 51etelaeieجدول 4-8-” “…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 52factorجدول 4-9-” “………………………………………………………………………………………………………………………… 52Factor numجدول 4-10-” “…………………………………………………………………………………………………………………………. 53Good priceجدول 4-11-” “……………………………………………………………………………………………………………………………………… 54kalaجدول 4-12-” “…………………………………………………………………………………………………………………………….. 55mojoodyجدول 4-13-” “……………………………………………………………………………………………………………………………. 56kargozinyجدول 4-14-” “………………………………………………………………………………………………… 57Khadamat pas az foroshجدول 4-15-” “……………………………………………………………………………………………………………………………………… 57Boffجدول 4-16-” “…………………………………………………………………………………………………………………… 58Kharid_foroshجدول 4-17-” “…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 59passجدول 4-18-” “……………………………………………………………………………………………………………………………….. 60tashilatجدول 4-19-” “…………………………………………………………………………………………………………………….. 60Tashilat etaieجدول 4-20-” “………………………………………………………………………………………………………………… 61Tavoun requestجدول 4-21-” “………………………………………………………………………………………………………………………………… 62tavounجدول 4-22-” “……………………………………………………………………………………………………………………………………. 63unitsجدول 4-23-” “…………………………………………………………………………………………………………………………… 64validationجدول 4-24-” مقدمه هم اکنون اینترنت با رشد فزاینده ای به پیش می رود و امکانات متعدد وپیشرفت آن انسان را متحیر می سازد با توجه به نیاز سازمان های مختلف برای انجام امور مدیریت کارهای خود تحت وب و همچنین  رفع مشکلاتی از قبیل حجیم بودن بایگانی ودسترسی به اسناد گذشته ،… از این رو تصمیم به طراحی و پیاده سازی چنین نرم افزاری گرفتیم ، که مزیت عمده این پروژه استفاده از کاغذ و با بردن سرعت انجام کارها  در سیستم مدیریت  است این پروژه در 2 قسمت طراحی و پیاده سازی شده است:  انجام شده و دیاگرام های آن بوسیله Uml قسمت اول : تجزیه و تحلیل سیستم است که این قسمت با نرم افزار Visio  طراحی گردیده است. قسمت دوم :طراحی و پیاده سازی نرم افزار سیستم مدیریت تحت وب می باشد که با زبان برنامه نویسی ASP.NET   کد نویسی گردیده است. این پروژه برای اجرا به سایت شرکت سوپر کامپیوتر لینک گردیده است این پایان نامه شامل چهار فصل است که در فصل اول مفاهیم  استفاده شده در پروژه پرداخته شده است ،در فصل دوم به شرح امکانات و محدودیت های سیستم و در فصل سوم تجزیه و تحلیل سیستم و در فصل چهارم  به پیاده سازی سیستم پرداختیم. فصل اول- مفاهیم استفاده شده در پروژه 1-1- برنامه نویسی لایه ای 1-1-1- برنامه چند لایه چیست؟       در معماری چند لایه تمام برنامه به چندین بخش تقسیم می شود. این بخش ها می توانند فیزیکی یا منطقی باشند. هر بخش کار خاصی را انجام می دهد؛ مثلا نمایش  Interface، کاربر برای دسترسی به داده های برنامه می تواند هر تعداد لایه داشته باشد. ولی به هر حال بیشتر برنامه ها سه لایه مجزا دارند که عبارتند از :    1-       Presentation Layer     (Interface) 2-      Business Logic Layer 3-       Data Access Layer 4-      Data Layer لایه Presentation چیزی نیست  جز بخشی از نرم افزار که با کاربر برنامه ما ارتباط برقرار می کند؛ به عبارت دیگر کاربران با این لایه در ارتباط خواهند بود. نمایش داده ها به کاربر نهایی و اجازه به ایشان برای ارتباط  با داده ها، اصلی ترین وظیفه این لایه است. در بیشتر موارد داده هایی که توسط کاربر وارد می شوند نیاز به اعتبارسنجی یا پردازش اضافی دارند. این مسوولیت بر عهده  لایه Business Logic است.در نهایت داده های برنامه ما نیاز به ذخیره و بازیابی از طریق یک انبار داده دارند.  این وظیفه توسط لایه دسترسی به داده (Data Access Layer) انجام  می شود.      داده های ما در DataLayer ذخیره شده و با استفاده از Stored Procedure های نوشته شده در این لایه درج، حذف و به روز رسانی می شوند. به طور خلاصه، فرآیند مورد نظر ما این گونه کار می کند:     – کاربر برای دست یابی به داده های برنامه، درخواستی را ارسال می کند.     – لایه Data Access داده های مورد نظر را از DataLayer  بازیابی کرده  و از طریق لایه Business Logic آن ها را به لایه نمایش می فرستد. در برخی مواقع لایه دسترسی به داده ها، این داده ها را مستقیما به لایه نمایش ارسال می کند.       – لایه نمایش، اطلاعاتی را که باید نمایش داده شوند  از طریق لایه Business Logic دریافت می کند.     – کاربر داده ها را تغییر داده  و عمل مناسب در مورد آن ها را اجرا می کند ( مثل اضافه یا به روز کردن داده ها )

 • کارآفرینی طرح ظروف پلاستیکی

  طرح ظروف پلاستیکی,کارآفرینی طرح ظروف پلاستیکی دانلود فایل کارآفرینی طرح ظروف پلاستیکی مقدمه : می دانیم که امروزه پیشرفت صنعت پلاستیک موجب راحتی کارها شده و همچنین صنعت قالب های پلاستیک با طرحها و نقشها مختلف  موجب  میشود که هر…

 • روش تحقیق ارزیابی فرهنگ نماز و اثرات دنیوی و اخروی آن بر افراد

  اثرات,ارزیابی,پایان نامه ارزیابی فرهنگ نماز و اثرات دنیوی و اخروی آن بر افراد,پروژه ارزیابی فرهنگ نماز و اثرات دنیوی و اخروی آن بر افراد,تحقیق ارزیابی فرهنگ نماز و اثرات دنیوی و اخروی آن بر افراد,دانلود پایان نامه ارزیابی فرهنگ نماز…

 • نقش گردشگری در اقتصاد روستایی

  گردشگری در اقتصاد روستایی,نقش گردشگری در اقتصاد روستایی دانلود فایل نقش گردشگری در اقتصاد روستایی مقدمه مطابق یک فرضیه علمی معاصر ، سیر تکاملی نخستین میمونهای انسان نما ( اجداد انسان ) در حدود 4 میلیون سال پیش در آفریقا…

 • مقاله مشهورترین و دیدنی ترین ابنیه و آثار تاریخی ایران بعد از اسلام

  مقاله مشهورترین و دیدنی ترین ابنیه و آثار تاریخی ایران بعد از اسلام دانلود فایل مقاله مشهورترین و دیدنی ترین ابنیه و آثار تاریخی ایران بعد از اسلام مسجد جامع عتیق شیراز : اصل ساختمان این مسجد از ابنیه دوران…

 • ادبیات و مبانی نظری سیستم تولید درست بهنگام ( Just In Time )

  Just In Time,ادبیات و تاریخچه تولید بهنگام,ادبیات و مبانی نظری سیستم تولید درست بهنگام ( Just In Time ),پژوهش فوق لیسانس تولید بهنگام,پژوهش کارشناسی ارشد تولید بهنگام,تولید بهنگام,جزوه آموزشی تولید بهنگام,دانلو,دانلود ادبیات تولید بهنگام,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تولید بهنگام,دانلود…