پایان نامه بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی‌سبک (داخلی-خارجی)

پایان نامه بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی‌سبک (داخلی-خارجی),پروژه بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی‌سبک (داخلیخارجی),تحقیق بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی‌سبک (داخلیخارجی),چرمی‌,خارجی,داخلی,دانلود پایان نامه بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی‌سبک (داخلیخارجی),سبک,فروش,محصولات,مقاله بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی‌سبک (داخلیخارجی),وضعیت

دانلود فایل

پایان نامه بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی‌سبک (داخلی-خارجی) در207 صفحه ورد قابل ویرایش   فهرست مطالب فصل اول طرح تحقیق… 1 بیان موضوع یا تعریف مسأله: 2 ضرورت انجام تحقیق: 4 پیشینه تحقیق: 5 فرضیات…. 6 تعریف عملیات متغیرها: 7 نوع تحقیق و دلایل آن: 7 ابزار گردآوری داده ها: 8 جامعه آماری: 8 مراحل انجام تحقیق: 8 تعریف مفاهیم: 8 محدودیت ها 12 فصل دوم ادبیات تحقیق.. 13 تاریخچه استفاده از پوست، چرم و چرمسازی: 14 تكنولوژی (فن آوری) در صنعت چرم. 21 مراحل ساخت چرم. 28 عوامل مؤثر بر كیفیت پوست و چرم 30 الف- پوست: 30 ب- چرم: 33 انواع چرم و موارد استفاده از آن: 35 انواع محصولات چرمی: 37 بخش دوم مباحثی در باب صادرات و ابعاد مدیریتی آن.. 39 تجارت بین الملل و كشورهای روبه توسعه 40 جایگاه صادرات غیر نفتی در اقتصاد كشور 42 آثار جانبی افزایش ظرفیت های تولیدی… 42 نقش صادرات غیر نفتی در ایجاد اشتغال.. 43 تعریف استراتژی… 45 نقش و جایگاه صادرات غیر نفتی در استراتژی های توسعه اقتصادی… 45 الف- استراتژی جایگزینی واردات… 45 ب- استراتژی توسعه صادرات: 47 انواع استراتژی های رقابتی عام. 48 رهبری در هزینه. 50 تمایز محصول. 51 تمركز (محدودنگری) 53 میانه روی.. 55 تعریف بازاریابی: 57 استراتژی های عمده تقسیم بندی بازار. 58 1- استراتژی بازاریابی یكسان.. 59 2- استراتژی بازاریابی تفكیكی… 59 3- استراتژی بازاریابی تمركزی… 60 ارزشیابی و انتخاب استراتژی تقسیم بندی بازار. 61 تقسیم بندی بازار های بین المللی… 63 استراتژی توسعه آمیخته بازاریابی 65 آمیخته محصول. 66 اهمیت قیمت در آمیخته بازاریابی 68 آمیخته تشویق و ترفیع. 70 اجزای تشویق و ترفیع. 71 توزیع فیزیكی در آمیخته بازاریابی 72 تصمیمات عمده در بازاریابی بین المللی… 73 1- ارزیابی اوضاع و احوال و محیط بازاریابی بین الملل.. 74 2- تصمیم به فعالیت در سطح بین‌الملل (Deciding wether to go abroad) 83 3-  تصمیم در مورد انتخاب بازارها در سطح بین‌الملل (Deciding Which market to enter) 85 4- تصمیم در مورد چگونگی وارد شدن به بازار بین‌المللی (Diciding how to enter the market) 87 5- تصمیم در مورد برنامه های بازاریابی بین‌الملل (Deciding on the markting program) 96 6- تصمیم در مورد نوع سازمان بازاریابی بین‌الملل (Diciding on the marketing organizition) 103 فصل سوم – روش تحقیق… 107 مقدمه. 108 روش تحقیق.. 108 روش جمع آوری اطلاعات…. 108 منابع اطلاعات ثانویه. 109 منابع اطلاعات اولیه. 110 روش اجرای پرسشنامه. 110 جامعه آماری: 111 نمونه آماری… 111 تهیه و تنظیم پرسشنامه. 113 نحوه توزیع سوالات پرسشنامه. 114 روشهای آماری مورد استفاده. 116 فصل چهارم – جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ها 119 مقدمه. 120 اطلاعات مربوط به ویژگیهای مدیران مراكز نمونه گیری شده. 120 آماره آزمون. 125 سوالات مربوطه: 127 بررسی فرضیه 2: 129 آماره آزمون: 129 آزمون فرضیه 2: 129 جداول آزمون فرض گروه نمونه مراكز صنعتی… 129 بررسی فرضیه 3: 138 آماره آزمون.. 138 جداول آزمون فرض گروه نمونه مراكز صنعتی… 139 سوالات مربوطه: 141 بررسی فرضیه 4: 145 آزمون فرضیه 4: 146 آزمون فرضیه 4: 147 سوالات مربوطه: 148 بررسی فرضیه 5: 151 آزمون فرضیه 5: 151 تذكر: 153 سوالات مربوطه: 154 بررسی فرضیه 6: 156 آماره آزمون: 156 آزمون فرضیه 6: 156 سوالات مربوطه: 158 فصل پنجم –  نتیجه گیری و پیشنهادات… 161 نتیجه گیری… 162 نتایج بدست آمده در ارتباط با فرضیه 1: 162 نتایج بدست آمده در ارتباط با فرضیه 2: 163 نتایج بدست امه در ارتباط با فرضیه 3: 165 نتایج بدست آمده در ارتباط با فرضیه 4: 167 نتایج بدست آمده در ارتباط با فرضیه 5: 169 پیشنهادات…. 171 پیشنهادات در ارتباط با فرضیه 1: 171 پیشنهادات در ارتباط با فرضیه 2: 173 پیشنهادات در ارتباط با فرضیه 3: 177 پیشنهادات در ارتباط با فرضیه 4: 178 پیشنهادات در ارتباط با فرضیه 5: 180 پیشنهادات در ارتباطات با فرضیه 6: 182 سایر پیشنهادات…. 184 سایر پیشنهادات…. 185 توصیه به سایر دانشجویان محققین.. 188 منابع: 190 بیان موضوع یا تعریف مسأله: كشور ایران به دلیل داشتن انواع پوست بز و گوسفند از تولید كنندگان عمده پوست و چرم سبك محسوب می‌شود و به علت آب و هوای نیمه خشك پوست گوسفند و بز ایران از مرغوبیت بالایی برخوردار است ولی متأسفانه دامداران كشور به دلیل كم ارزش قلمداد نمودن پوست و پشم و اینكه نوع تغذیه در ایران بیشتر به گوشت گوسفند اختصاص دارد و همچنین به علت نداشتن آگاهی و انگیزه لازم جهت حفظ و حراست از این ثروت ملی، توجه لازم را مبذول نمی‌دارند و از سالیان گذشته انواع پوست، سالامبور و محصولات نیمه ساخته چرمی‌از كشور ما با دیدگاه سنتی صادر گردیده است كه عمده صادرات ایران بر حسب آمار موجود مختص به صدور سالامبور و كراست بوده است و این در حالی است كه می‌توان ارزش افزوده زیادی را از طریق تولید محصولات ساخته شده چرمی‌به وجود آورده و به تبع آن درآمد ارزی بالایی را تحصیل نمود. بویژه اینكه محصولات چرمی‌از تنوع بالایی برخوردار بوده به نحوی كه تنوع این محصولات بالغ بر 60 نوع می‌گردد و هر ساله در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی نمایشگاههای محصولات چرمی‌به نمایش گذاشته می‌شود كه متأسفانه نقش كشور ما علی رغم امكانات بالقوه و بالفعل در این نمایشگاهها بسیار كم رنگ می‌باشد، برای مثال در سال 1376 در نمایشگاههای جهانی چرم و البسه چرمی‌در پاریس و بولونیا ایتالیا و بارسلون اسپانیا و دوسلدورف آلمان در كنار كشورهای پیشرفته جهان، كشورهای تركیه، هندوستان، پاكستان، بنگلادش، اتیوپی و بوركینافاسو دارای چندین غرفه بودند ولی هیچ اثری از محصولات و صنعتگران ایران و پرچم مقدس جمهوری اسلامی‌ایران نبود. قطعاً وجود چنین نقیصه ای برایند عوامل متعددی است كه شناخت آنها و بویژه حركت در جهت رفع موانع، این امكان را فراهم خواهد ساخت تا به گونه ای شایسته استعداد و ظرفیت های خود را در صحنه بین الملل عرضه نماییم. پژوهشگر در این تحقیق، به دنبال تبیین و تحلیل متغیرها و عواملی است كه صادرات محصولات كشور را چه به صورت مثبت و چه منفی، تحت تأثیر قرار می‌دهند و از این طریق ضمن بیان این عوامل، راه كارهای مناسب جهت بهبود و ارتقاء صادرات محصولات چرمی‌را پیشنهاد خواهد كرد. در واقع مسأله اصلی تحقیق این است كه موانع موجود بر سر راه صادرات محصولات چرمی‌سبك شناسایی شده و گامهایی را كه در جهت رفع این موانع می‌توان برداشت تعیین كرد. هدف از مطالعه موضوع: 1-   دستیابی به تصویر وضعیت موجود به ویژه ترسیم مسائل و مشكلات تولید كنندگان و صادر كنندگان محصولات چرمی‌سبك. 2-   كمك به سیاست گذاران در امر صادرات و فروش محصولات چرمی‌و توجه بیشتر به ارزش افزوده ای كه از این طریق بدست خواهد آمد. 3-   فراهم آوردن مبنایی برای مراجعه استفاده كنندگان در زمینه صادرات و فروش محصولات چرمی‌به دلیل اطلاعات جمع آوری شده در این خصوص. 4-   جلب توجه دست اندركاران تولید و صادرات محصولات چرمی‌سبك به ضرورت تحول در بینش و شیوه های انجام كار. ضرورت انجام تحقیق: متأسفانه پوست به عنوان یك ماده اولیه ارزشمند مورد بی لطفی قرار گرفته است و قرنها توسط افراد خواص با دیدگاه سنتی و صرفاً برای منافع كوتاه مدت و بدون توجه به ارزش افزوده زیادی كه می‌تواند ایجاد نماید صادر گردیده است و به تبع آن صنعت چرم ایران نیز علیرغم امكانات بالقوه و بالفعل نتوانسته است جایگاه خود را تثبیت نماید. تمركز (محدودنگری) سومین استراتژی عام، تمركز بر محصول است. این استراتژی كاملاً با دو استراتژی دیگر فرق دارد، زیرا بر گزینش دامنه رقابت محدود، بر درون یك رشته صنعتی مبتنی است- مؤسسه محدود نگر عضو یا گروهی از اعضای صنعت مربوط به خود را بر می‌گزیند (پاره بازار) و استراتژی خود را برای خدمت به آنها و حذف دیگران به كار می‌برد چنین مؤسسه ای با بهبود استراتژی خود برای بازارهای انتخابی می‌كوشد به نوعی برتری رقابتی در آن بازارها دست یابد. حتی اگر كه از یك برتری رقابتی فراگیر برخوردار نباشد. استراتژی محدودنگر به دو گونه است: الف: تمركز بر هزینه ب: تمركز بر تمایز در استراتژی تمركز بر هزینه، مؤسسه در پی برتری هزینه در پاره بازار مورد نظرش می‌باشد. ولی در استراتژی تمركز بر تمایز، مؤسسه می‌كوشد در پاره بازار خود به تمایز محصول دست یابد. هر دوگونه استراتژی تمركز بر تمایز مؤسسه می‌كوشد در پاره بازار خود به تمایز محصول دست یابد. هر دو گونه استراتژی تمركز بر تفاوتهای موجود میان پاره بازار مورد نظر مؤسسه و دیگر پاره بازارهای صنعت ذیربط استوار است. پاره بازار مورد نظر یا باید در بردارنده خریدارانی با نیازهای غیر معمول باشد، یا در غیر اینصورت، نظام تولید و توزیعی كه به شایسته ترین وجه به این پاره بازار خدمات می‌رساند باید با نظام تولید و توزیع مربوط به پاره بازارهای دیگر متفاوت باشد. تمركز بر هزینه از اختلافهای موجود در وضعیت هزینه برخی پاره بازارها سود می‌برد، ولی تمركز بر تمایز، نیازهای ویژه خریداران یك پاره بازار خاص را مورد نظر قرار می‌دهد. چنین اختلافهایی حاكی از آن است كه بر این پاره بازارها خدمات مناسب به توسط رقبای بزرگی كه در عین حال باید پاره بازارهای بسیار دیگری را در نظر داشته باشند نمی‌رسد. از این رو مؤسسه تمركزنگر می‌تواند برتری رقابتی را با خدمت كردن تنها به این پاره بازارها به دست آورد. البته آشكار است كه گستردگی بازار مورد نظر درجاتی دارد، اما اصل بنیادی تمركز، عبارت است از استفاده از تمایزات ظریفی كه بازار مورد نظر با وضعیت تعادلی رشته صنعتی دارد. ناگفته نگذاریم كه تمركز محدود نیز به تنهایی برای دست یابی به عملكرد بالای میانگین كافی نیست. محدود گرایی، یعنی استفاده از فرصتهای ناشی از عملكرد پایین تر یا بالا تر از حد مطلوب رقبای بزرگ ممكن است رقبا در تأمین نیازهای یك پاره بازار خاص عملكرد مطلوب نداشته باشند و این امر امكان اقدام را برای تمایز محدود فراهم می‌آورد، رقبایی كه هدفهای بسیار وسیع دارند نیز ممكن است عملكردی فراتر از میزان لازم برای تأمین نیازهای یك پاره بازار داشته باشند، بدین معنا كه برای این خدمات، هزینه هایی را بیش از حد لازم تقبل می‌كنند. فرصتی كه برای استراتژیست های محدود نگر باقی می‌ماند این است كه با نیازهای چنین پاره بازاری برخورد كنند و دیگر هیچ. اگر پاره بازاری كه مورد نظر استراتژیست تمركزگراست با پاره بازارهای دیگر تفاوت نداشته باشد، استراتژی تمركز موفق نخواهد شد. مثال این مطلب رقابت شركت های كوچك نوشابه سازی با سایر شركتهای بزرگ با تنوع محصولات در این زمینه می‌باشد.

 • مقاله تبلیغات در عرصه بازار

  مقاله تبلیغات در عرصه بازار دانلود فایل مقاله تبلیغات در عرصه بازار بخشهایی از متن: تعریف تبلیغات: تبلیغات یک فرایند است و نه یک رسانه با حقوق خاص خودش، اگر چه که تبلیغات به شکل های گوناگون رسانه ای برای…

 • پایان نامه مدیریت استاندارد کیفیت

  استاندارد کیفیت,پایان نامه مدیریت,پایان نامه مدیریت استاندارد کیفیت,مدیریت استاندارد دانلود فایل پایان نامه مدیریت استاندارد کیفیت چكیده  با وجود كشمكش‌های تجاری برای جلب رضایت مشتریان و فتح بازارهای رقابتی، نیاز به تولید محصولات  و ارائه خدمات قابل اطمینان به طور…

 • مدیریت مجامع وسهام ایران خودرو

  مدیریت مجامع وسهام ایران خودرو دانلود فایل مدیریت مجامع وسهام ایران خودرو  مقدمه : مدیریت و رهبری از اركان هر سازمان و جامعه است . نیاز به مدیریت و رهبری در همه زمینه‌های فعالیت اجتماعی امری محسوب و حیاتی است…

 • دانلود پاورپوینت مقدمه ای بر مدیریت استراتژیک

  اجرای استراتژی,ارزیابی استراتژی,الزامات تنظیم وسازماندهی برنامه های استراتژیک,الگوی جامع تدوین سند راهبردی,الگوی مدیریت استراتژیک,تدوین استراتژی,جایگاه استراتژی,چارچوب مباحث مقدمه ای بر مدیریت استراتژیک,دانلود پاورپوینت مقدمه ای بر مدیریت استراتژیک,سطوح مدیریت استراتژیک,مفهوم مدیریت استراتژیک,مقای دانلود فایل دانلود پاورپوینت مقدمه ای بر مدیریت…

 • پروژه کارآفرینی طرح تجاری كارخانه صنعتی آلیاژ

  آلیاژ,پروژه کارآفرینی طرح تجاری كارخانه صنعتی آلیاژ,پروژه کارافرینی طرح تجاری كارخانه صنعتی آلیاژ,تجاری,توجیه اقتصادی طرح تجاری كارخانه صنعتی آلیاژ,دانلود پروژه طرح تجاری كارخانه صنعتی آلیاژ,دانلود کارآفرینی طرح تجاری كارخانه صنعتی آلیاژ,صنعت,طرح توجیه فنی طرح تجاری كارخانه صنعتی آلیاژ,طرح توجیهی طرح…