پایان نامه تاثیر جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی صادرکنندگان استان گیلان

پایان نامه تاثیر جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی صادرکنندگان استان گیلان

دانلود فایل

پایان نامه تاثیر جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی صادرکنندگان استان گیلان چکیده   جهت گیری استراتژیک بعنوان یکی ازمحرکهای اصلی تدوین استراتژی، در سه دهه اخیر بصورت گسترده توسط محققان مورد مطالعه و بررسی قرارگرفته است. اما تاثیرجهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی کمترمورد مطالعه قرارگرفته است. پژوهش حاضر به منظور بررسی این موضوع است که آیا جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی تاثیردارد. درهمین راستاابتدا مطالعات انجام شده وتعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای مستقل ووابسته مورد بررسی قرارگرفته وبااستفاده ابعاد شش گانه جهت گیری استراتژیک ونکاترامن (1989) تهاجمی، تحیلی، تدافعی، آینده نگری، فعالانه وریسک پذیری یک فرضیه اصلی و شش فرضیه فرعی طراحی وسپس پرسشنامه استاندارد ونکاترامن (1989) بین 150 ازفعالان صادراتی حقیقی وحقوقی عضوبانک اطلاعات صادرکنندگان استان گیلان که براساس فرایند نمونه گیری تصادفی انتخاب شده بود توزیع گردید 83 پرسشنامه توزیع شده تکمیل وبرگشت گردید. از نظر روش شناسی تحقیق حاضر توصیفی-تحلیلی و از نوع علی بوده وروش گردآوری اطلاعات میدانی است. فرضیه های تحقیق با استفاده ازروش  رگرسیون مورد آزمون قرارگرفت و درپایان تاثیر جهت گیری استراتژیک و ابعاد شش گانه برعملکرد صادراتی صادرکنندگان استان مورد تایید قرارگرفت. واژگان کلیدی: جهت گیری استراتژیک، عملکرد صادراتی، استراتژی، برنامه‎ریزی استراتژیک، تفکر استراتژیک مقدمه  صادرات بعنوان موتورمحرکه اقتصاد نقش قابل توجهی در افزایش تولید، اشتغال و و درآمد ارزی ایفا می‎نماید و اکثر محققان به اهمیت صادرات بعنوان یک عنصرکلیدی در اقتصاد کشور اشاره کرده اند. نهادهای بین المللی مرتبط با تجارت و زیر مجموعه سازمان ملل نظیر مرکز تجارت بین اللل ITC) ) بر اهمیت توسعه صادرات تاکید و در این زمینه متدولوژی تدوین توسعه صادرات وتوصیه های سیاستی برای کشورها و واحدهای کسب و کار ارائه کرده اند. درهمین راستا دراکثرکشورها ازجمله ایران درچند سال اخیر سند استراتژی توسعه صادرات تدوین گردیده است. اکثر محققان به اهمیت صادرات در توسعه عملکرد واحدهای کسب و کار اشاره کرده اند. واحدهای کسب وکار هم به دلیل پاسخگویی به محرکهای داخلی و خارجی اقدام به صادرات می نمایند. قسمتی از متن استراتژی مفهوم استراتژی از سال 1960 در مطالعه‎های کسب و کار به کار برده شده و با وجود پذیرش گسترده آن، هنوز مفهومی مبهم و خاص در مدیریت است. تعریف مفهوم استراتژی از یک پژوهش گر به پژوهش گر دیگر متفاوت است. اما در جوهره بسیاری از تعاریف، مفهوم استراتژی چنین بیان شده است. الگوی به جریان انداختن تصمیمات و فعالیت‎هاست که خصیصه اصلی آن، ارتباط با محیط‎اش است و عاملی تعیین کننده در دستیابی به اهداف است (زارعی متین و همکاران، 1389). براساس تعریف مینتز برگ از استراتژی که به 5P معروف است. استراتژی را می‎توان به پنج شکل توصیف کرد. Plan[1] : طرح و نقشه یا برنامه‎ریزی Ploy[2]: صف آرایی / ترفند Pattern[3] : الگو Position[4]: موقعیت یا جایگاه Perspective[5] : چشم انداز یا دیدگاه [1] plan[2] ploy[3] pattern[4] possition[5] perspective مورگان و استرانگ (2003)، استراتژی را براساس ویژگی‎ها یا ابعاد چندگانه برای همه بنگاه‎ها مشترک دانسته است و استراتژی را نه براساس طبقه‎بندی، بلکه براساس اهمیت آن در بنگاه مورد ارزیابی می‎توان قرار داد. پورتر ماهیت تدوین استراتژی را مرتبط کردن یک شرکت با محیط اطرافش بیان کرده است. استراتژی کسب و کار طریقی است که شرکت با کمک آن در بازار به رقابت می‎پردازد و تأکید آن بر حفظ مزیت رقابتی در یک صنعت است. اگر کارکرد استراتژی خلق مزیت رقابتی دانسته شود، تفکر استراتژیک برای بقا و رشد سازمان در محیط پر رقابت امروز امری اجتناب‎ناپذیر خواهد بود. مزیت رقابتی مستلزم تمایز جهت‎گیری نسبت به رقیب است و تمایز در جهت‎گیری به دیدگاه‎های متفاوت و تازه‎ای نیاز دارد.  جهت گیری استراتژیک در استراتژی طراحی شده برای سازمان، می توان مقدمات این استراتژی را مورد توجه قرارداد. به عبارت دیگر، فرایند توسعه استراتژیک توسط عواملی تحت تاثیر قرارمی گیرد. یکی ازاین مقدمات، جهت گیری استراتژیک است که به عنوان درک مدیریتی خاص، آمادگی ها، تمایلات، انگیزه ها و خواسته هایی تعریف می شوند که راهنمای برنامه ریزی استراتژیک وفرایند توسعه استراتژیک است. (رحیم نیا ,دعائی 1390) جهت گیری استراتژیک مفهومی است که بطور وسیع در تحقیقات مرتبط با مدیریت استراتژیک، کارآفرینی و بازاریابی بکارمیرود. (liu& Zhengping,  2011) جهت گیری استراتژیک اقدامات و جهت گیری های انجام شده بوسیله یک بنگاه بمنظور اتخاذرفتارهای مناسب بمنظور عملکرد متعالی و مداوم(narver&slater,1990,gatingnon&xuereb,1997 ( جهت گیری استراتژیک جهت و اهدافی که مدیریت عالی یک بنگاه تمایل دارد پیگیری نماید. آن تونایی یک بنگاه برای تمرکز روی جهت گیری استراتژیک ومزیت رقابتی برای ایجاد  هماهنگی   استراتزیک را تعیین می نماید. ( gatingnon&xuereb,1997)زو و همکاران(zhou,et. al,2007) اظهارکردند که جهت گیری استراتژیک یک نیروی سوق دهنده مهم عملکرد برتر در اقتصادهای نوظهور است.  فهرست مطالب عنوان                                          صفحه چکیده 1 فصل اول: کلیات طرح تحقیق  1-1) مقدمه. 3 1-2) بیان مسئله. 3 1-3 ) ضرورت و اهمیت تحقیق. 5 1-4 ) اهداف تحقیق. 5 1-5) سوالات تحقیق. 5 1-5-1) سوال اصلی تحقیق. 5 1-5-2) سوالات فرعی تحقیق. 5 1-6) چارچوب نظری تحقیق. 6 1-7) فرضیه های تحقیق. 7 1-7-1) فرضیه اصلی تحقیق. 7 1-7-2) فرضیه های  فرعی تحقیق. 7 1-8) متغیرهای تحقیق. 7 1-8-1) متغیر مستقل. 7 1-8-2) متغیر وابسته. 7 1-9) تعریف مفهومی متغیرها 8 1-9-1)جهت گیری استراتژیک… 8 1-9-2) عملکرد صادرات.. 8 1-10 ) تعریف عملیاتی متغیرها 8 1-10-1) جهت گیری استراتژیک… 9 1-10-2) عملکرد صادراتی. 9 1-11) قلمرو تحقیق. 9 1-11-1) قلمرو موضوعی تحقیق. 9 1-11-2) قلمرو مکانی تحقیق. 10 1-11-3) قلمرو زمانی تحقیق. 10 1-12) جمع بندی فصل اول. 10 فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق بخش اول: جهت گیری استراتژیک 2-1-1) مقدمه. 13 2-1-2) تعریف مفاهیم اصلی مدیریت استراتژیک… 13 2-1-2-1) استراتژی.. 13 2-1-2-2) برنامه‎ریزی استراتژیک…. 14 2-1-2-3) تفکر استراتژیک…. 16 2-1-2-4) مدیریت استراتژیک…. 18 2-1-2) جهت گیری استراتژیک… 19 بخش دوم: عملکرد صادراتی 2-2-1) صادرات.. 23 2-2-2) عملکرد صادراتی. 24 2-2-3) رابطه جهت گیری استراتژیک باعملکرد صادراتی. 28 2-2-4) بررسی جایگاه جهت گیری استراتژیک درایران. 29 2-2-5) وضعیت صادرات استان گیلان. 31 2-2-6) پیشینه تحقیقات انجام شده 32 2-2-6-1) نمونه ای ازتحقیقات انجام شده درایران.. 32 2-2-6-2) نمونه ای ازتحقیقات انجام شده درسایرکشورها 33 فصل سوم: روش شناسی تحقیق 3-1) مقدمه. 37 3-2) روش تحقیق. 37 3-3) جامعه ونمونه آماری.. 37 3-4) روش جمع آوری اطلاعات.. 38 3-5) ابزارهای جمع آوری داده ها و اطلاعات.. 38 3 -6) روایی وپایایی ابزار اندازه گیری.. 38 3-7) روش تجزیه وتحلیل داده ها 40 فصل چهارم: تجزیه وتحلیل اطلاعات 4-1) مقدمه. 42 4-2) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی. 42 4-3) توصیف متغیر های تحقیق. 46 4-4 ) آزمون کلوموگروف – اسمیرنف… 54 4- 5) فرضیه های تحقیق. 55 فصل پنجم: نتایج وپیشنهادها 5-1) مقدمه. 63 5-2) نتایج آمارتوصیفی. 63 5-2-1) آمار توصیفی کل. 63 5-3) نتایج آمار استنباطی. 64 5-4) پیشنهادات تحقیق. 66 5-5) خلاصه بحث و نتیجه گیری.. 67 5-6) پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 67 5-7) محدودیت ها 68

 • پایان نامه بررسی نقش مادردرتربیت فرزندان دردوره نوجوانی

  بلوغ,پایان نامه بررسی نقش مادردرتربیت فرزندان دردوره نوجوانی از دیدگاه قرآن و سنت و علم,پروژه بررسی نقش مادردرتربیت فرزندان دردوره نوجوانی از دیدگاه قران سنت و علم,تحقیق بررسی نقش مادردرتربیت فرزندان دردوره نوجوانی از دیدگاه قران سنت و علم,تربیت,دانلود پایان…

 • پایان نامه نارسایی هیجانی و از خود بیگانگی در نوجوانان وابسته به اینترنت

  از خود بیگانگی در نوجوانان وابسته به اینترنت,پایان نامه نارسایی هیجانی و از خود بیگانگی در نوجوانان وابسته به اینترنت,نارسایی هیجانی و از خود بیگانگی دانلود فایل پایان نامه نارسایی هیجانی و از خود بیگانگی در نوجوانان وابسته به اینترنت…

 • بررسی وضعیت حقوقی اطفال شبیه سازی شده

  بررسی وضعیت حقوقی اطفال شبیه سازی شده,تحقیق و پژوهش بررسی وضعیت حقوقی اطفال شبیه سازی شده دانلود فایل تحقیق و پژوهش بررسی وضعیت حقوقی اطفال شبیه سازی شده 1- هدف تحقیق: بررسی وضعیت حقوقی افرادی که از طریق شبیه سازی…

 • پایان نامه بررسی رابطه پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان مقطع ابتدایی به جز مقطع اول دبستان شهرقزوین

  پایان نامه بررسی رابطه پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان مقطع ابتدایی به جز مقطع اول دبستان شهرقزوین دانلود فایل [3]

 • پایان نامه بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی

  پایان نامه بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی كاركنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی,رضایت شغلی کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی,عوامل موثر بر رضایت شغلی کارمندان دانلود فایل پایان نامه بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی مقدمه: با…