پژوهش بررسی فلسفه JIT

JIT,پایان نامه بررسی فلسفه JIT,پروژه بررسی فلسفه JIT,پژوهش بررسی فلسفه JIT,تحقیق بررسی فلسفه JIT,دانلود پایان نامه بررسی فلسفه JIT,فلسفه,مقاله بررسی فلسفه JIT

دانلود فایل

پژوهش بررسی فلسفه JIT در 85 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست موضوع                                            صفحه فصل اول:معرفی JIT ———————————————— 5 تاریخچه وتکامل تولید بهنگام ——————————————– 6 تعریف نظام بهنگام —————————————————— 9 نظام بهنگام دریک نگاه ————————————————- 10 مبانی تولید بهنگام ——————————————————- 14 اجزای تولید بهنگام —————————————————— 15 اهداف تولید بهنگام ——————————————————– 18 مزایاومحدودیتهای JIT ————————————————— 20 منطق اجرایJIT ———————————————————23 پیش نیازهای یک برنامه JIT ——————————————–26 برنامه ریزی نظام تولید بهنگام ——————————————- 27 فصل دوم:اجرای برنامه JIT —————————————– 36 مقدمه ——————————————————————– 37 1- ایجاد یک استراتژی اجرایی —————————————— 38 2- یک برنامه عملیاتی برای اجرا ————————————— 40   1-2-وقتی فعالیتهای اجرای JITتکمیل می شود————————- 42    2-2-چگونه فعالیتهای اجرایی JITانجام می شود ———————- 43 3-  سیستمهای جمع آوری وسنجش داده ها ——————————- 43 4-  پروژه های آزمایشی(راهنما) —————————————- 47 5- بحث درمورد مقاومت کارکنان واتحادیه ها —————————- 48       1-5- مقاومت کارکنان ———————————————– 49       2-5- اتحادیه ها  —————————————————- 50 6- فرایند اجرای JIT —————————————————- 52 فصل سوم:کنترل JIT ————————————————- 54 کنترل تولیددرنظام بهنگام ————————————————- 55 سیستم کانبان ————————————————————– 56 وظایف کانبان ————————————————————- 56 تولید یکنواخت ———————————————————— 57 کاهش زمان عملیات وزمان چرخه —————————————– 60 اجرای سیستم کانبان ——————————————————- 61 وظایف کانبان ————————————————————– 63 انواع جریان مواد ———————————————————- 64 گردش کانبان ————————————————————– 67 وسعت عمل کانبان ——————————————————– 69 فصل چهارم :ابداع کننده JIT / شرکت تویوتا ———————— 71 شرکت تویوتا ————————————————————- 72 مقدمه ——————————————————————— 73 تاریخچه —————————————————————— 73 سیستم تولیدتویوتا(TPS) ————————————————- 74 تولیدبهنگام(JIT) ——————————————————— 76 کانبان ——————————————————————— 76 JIDOKA ————————————————————— 77 فلسفه وچشم اندازتویوتا —————————————————- 77 فرهنگ سازمانی وارزشها ————————————————- 78 آینده ———————————————————————– 78 تشریح مفاهیم ————————————————————– 80 واژه نامه انگلیسی- فارسی ————————————————- 83 فهرست منابع ————————————————————– 85 « فهرست جداول »     عنوان                                                                                    صفحه سازماندهی برنامه ریزی بهنگام ———————————————– 13 « فهرست نمودارها واشکال » نظام تولید بهنگام ————————————————————- 20 برنامه ریزی نظام بهنگام —————————————————– 20 سیستم حلقه بسته ————————————————————- 61 سیستم رانش به جلو ———————————————————- 65 سیستم کششی ازجلو ———————————————————- 67 گردش کانبان درداخل وخارج کارخانه —————————————- 70 ·       تاریخچه وتکامل تولیدبهنگام:  JITیک فلسفه مدیریت ژاپنی است که ازاوایل دهه 1970دربسیاری از موسسات تولیدی ژاپن مورد استفاده قرارگرفت. این فلسفه اولین بار توسط «تائیچی اونو» درشرکت تویوتا به عنوان ابزاری برای برآورده ساختن خواسته مشتری باحداقل تاخیرمعرفی وبه کارگرفته شد. به همین دلیل تائیچی اونواغلب پدرنظام بهنگام نامیده می شود.کارخانجات تویوتا اولین محلی بودندکه نظام بهنگام درآن مطرح گردید. این نظام دربحران نفتی سال1973 مورد حمایت وسیعی قرار گرفت وپس ازآن توسط بسیاری سازمانهای دیگر انتخاب گردید. JITدرآغازبه عنوان روشی برای کاهش سطوح موجودی انبارهای ژاپنی مطرح بود.امروزه JITبه یک فلسفه مدیریتی شامل مجموعه ای ازعلوم ودراختیارگرفتن یک سری جامع ازاصول وتکنیکهای تولید گسترش یافته است. تولید بهنگام درصورتیکه به شکل مناسب دریک سازمان به کارگرفته شود ظرفیت تقویت مزیت رقابتی سازمان رادربازار به شکل اساسی باکاهش اتلافها وبهبودکیفیت محصول وبهره وری تولید دارا خواهدبود. درژاپن زمینه های فرهنگی قوی درارتباط با ظهورJITوجوددارد.اخلاق کارژاپنی یکی ازاین عوامل است.اخلاق کارژاپنی دربرگیرنده نظریات زیراست: کارکنان دارای انگیزه قوی برای دنبال نمودن بهبود دائمی وبرتری نسبت به آنچه که هم اکنون وجودداردهستند. شرکتها برکارگروهی شامل ترکیب استعدادهاوتقسیم دانش،مهارتهای حل مشکلات، ارائه نظرات ودستیابی به یک هدف مشترک تاکید دارند. کاروتلاش براستفاده از اوقات فراغت مقدم است. کارکنان تمایل دارند که درتمام دوران شغلی خوددریک شرکت بمانند. حس برابری وتفکرکارگروهی به میزان بسیاربالا درژاپنی وجود دارد. علاوه براینJITبه عنوان وسیله ای برای دستیابی به بالاترین سطوح بکارگیری منابع محدود موجود خود شناخته شد. چند مشخصه فرهنگی ژاپنی مناسب که ممکن است با JITمرتبط باشند به شرح زیراست: مدیریتJITاین امکان را به مدیریت می دهدکه تقاضای مشتری رابدون توجه به سطح تقاضا براورده نماید. مقدار زمان حدفاصل بین ورود مولد،فرایندومونتاژمحصول نهایی برای مشتریان با تکنیکهای تولید JITحداقل می شود. JITامکان کاهش درمواد اولیه،کاردرجریان ساخت وموجودی کالاهای ساخته شده رافراهم آورد. تکنیکهای تولیدJITازظروف برای نگهداری قطعات استفاده می کند. یکی ازاجزای تولیدJITنیازمند آن است که کارخانه تمیز باشد. تولید بهنگام ازعلائم نمایان برای نشان دادن وضعیت ماشین آلات استفاده می کند. هنگامی که اصطلاح«JIT=JUST IN TIME» برای اولین باردرفرهنگ مدیریت استفاده شد می توانست معنای مختلفی برای افرادمختلف داشته باشد.سیستم تولیدیJIT ازنظراینکه درجهت کاهش ضایعات گام برمی دارد،یک رویکرد مدیریت عملیاتی وازاین نظرکه یکی ازاهداف آن بهبود کارایی وکیفیت است،یک رویکردمدیریت تکنیکی به شمار می رود.ازطرفی بعضیها آنرابه دلیل اینکه سیستم تولیدی JITیک مفهوم تولیدجامع است رویکرداستراتژیک نامیده اند.درعمل سیستم تولیدی JITقبل ازآنکه رویکردعملیاتی تکنیکی  ویا استراتژیک باشدیک راهکار برای تسهیل عملیات است. ·       سیستم کانبان : برگردان واژه «کانبان» به زبان انگلیسی به مفهوم علامت است.کانبان معمولایک کارت الحاقی است که درکنارمواددرجریان ساخت قرارمی گیرد.درسیستم تولیدبه هنگام،دونوع کانبان به عنوان ابزارکنترل تولیدبه کارمی روند.کانبان «برگشتی» برای مشخص ساختن مقدارونوع مواد ویا قطعات موردنیاز به فرایند قبلی به کارمی رود. کانبان«دستورکار تولید» نوع ومقدارتولیدی فرایندبعدی رانشان می دهد.تعریفی مناسب ازکانبان وعملکردآن درادبیات برنامه ریزی،دردسترس بودن است. ·       وظایف کانبان: کانبان دارای دووظیفه آمیخته به هم است.کانبانهابه عنوان ابزاری برای کنترل تولیدوبهبودفرایندبه کارمی روند.نقشی که کانبان درکنترل تولید بازی می کند اتصال فرایندهای تولیدمختلف بایکدیگراست واطمینان ازاینکه میزان موردنیازموادوقطعات درزمان ومکان مناسب خواهدرسید.بکارگیری کانبان دربهبود فرایند شامل بهبودفعالیتهای مورداستفاده درفرایند تولید باتاکید برکاهش هزینه های موجودی است. ممکن است استفاده ازکانبان برای تمامی سازمانهایی کهJITرابرای فرایندهای خودانتخاب می کنند مناسب نباشد.کانبانهازمانی مناسب هستندکه شرایط زیردرکارخانه تولیدی فراهم باشد: مونتاژفرعی ومونتاژنهایی درکارگاههای جداگانه یادردومکان فاصله داراجرا      می شوندکه درعمل امکان عمل پیوسته قطعات درآنهاممکن نمی باشد. زمانهای متغیربین تغذیه خطوط توسط فرایندقبلی وشروع عملیات مقادیرزیادی رابه خودتخصیص دهد.این مطلب امکان حرکت پیوسته قطعات رادرفرایندتولیدی فراهم نمی سازد مگرآنکه سرعت فرایند قبلی بیشترازفرایند بعدی خود باشد،وزمان مناسب برای تغییرات طولانی وتعویضها به وجود نخواهدآمد. تعداد زیادی سلول کاری وجود دارند که تخصیص برخی تجهیزات مشترک به آنها به صورت محدود انجام می پذیرد.کانبانها دراین وضعیت برای تخصیص تجهیزات در زمان مشخص به هرسلول کاری اهمیت پیدا می کنند. استفاده ازدستگاهی که درصورت نیازبه نگهداری و تعمیرات اساسی احتیاج داشته و موجب توقفات کارسلسول تولیدی می شود.کانبان می توانددراین وضعیت برای تخصیص یک دستگاه به سلول کاری پیش ازخطرتوقف کلی یک سلول بکاررود. این روش به ماشین این امکان رامی دهدکه بطورمستقل برای سلولهای کاری مختلف بدون آنکه بطورکامل دراختیاریک واحدباشدعمل نماید. وجودمشکلاتی مثل کیفیت ،آیین کاروگلوگاهها یاسایر مشکلاتی که به جریان دائمی عملیات وپیگیری مواد درجریان ساخت آسیب می رساند.

 • پرسشنامه برنامه‌ریزی منابع سازمان میناهان (1998)

  پرسشنامه برنامه‌ریزی منابع سازمان میناهان (1998) دانلود فایل پرسشنامه برنامه‌ریزی منابع سازمان میناهان (1998) هدف: بررسی قابلیت اجرای سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان[1]. [1]. Yong beomkim, Zoonky lee, Sanjay Gosain, Impediment to successful ERP implementation process, Business process Management journal, Vol.11,…

 • تحقیق آبکاری فلزات

  تحقیق آبکاری فلزات,مقاله آبکاری فلزات دانلود فایل موضوع پژوهش : آبکاری فلزات فهرست و قسمتهایی از متن: مقدمه                                                      3 الف) آبکاری فلزات به روش الکترولیز             4 1- الکترولیت                                                5 2- شدت جریان                                            11 3- کاتد                                                       14 4- آند…

 • طرح توجیهی کنسرو خاویار

  طرح توجیهی کنسرو خاویار دانلود فایل طرح توجیهی کنسرو خاویار طرح توجیهی تولید کنسرو خاویار شامل موارد زیر است :  معرفی کنسرو خاویار مشخصات کلی محصول شماره تعرفه گمرکی شرایط واردات استانداردهای ملی وجهانی قیمت تولید داخلی و جهانی کنسرو…

 • پرسشنامه رهبری تحول آفرین باس و آولیو (MLQ) 2000

  پرسشنامه رهبری تحول آفرین باس و آولیو (MLQ) 2000 دانلود فایل پرسشنامه رهبری تحول آفرین باس و آولیو (MLQ) 2000 توضیح : ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) : تعداد گویه ها : تعداد مولفه :   روایی و پایایی :  …

 • زندگی نامه بیل گیتس

  زندگی نامه بیل گیتس دانلود فایل زندگی نامه بیل گیتس ویلیام هنری «بیل» گیتس سوم (به انگلیسی: William Henry "Bill" Gates III) سرشناس به بیل گیتس در ۲۸اکتبر ۱۹۵۵میلادی در سیاتل، مرکز ایالت واشنگتن آمریکا زاده شد. او وپل آلن شرکت مایکروسافت را پایه ریزی نمودند. گیتس به‌عنوان مدیر عامل و مدیر معماری نرم‌افزار در…