پژوهش و نقد شاهنامه

پؤوژه نقد شاهنامه,پژوهش و نقد شاهنامه,تحقیق بررسی شاهنامه فردوسی

دانلود فایل

تادرب ِدوزخ ِ  الله و پدرآسمانی و اهورامزدا رانـبـنـدیم  گیتی ، بهشتِ جمشیدی نمیشود …………………………………………………….. صفحه 7 سکولاریته و مفهوم« نقد» …………………………………………………….صفحه24 اصل سکولار، یا « زنخداخرداد» خدای ِ« رسیدن به آرزو» درگیتی خدائی که آرزو را در گیتی نقد می کند ……………………………………………………..صفحه 50 از« ارج ِ انسان » یااز« معراج انسان» با خردش ، به مینو ارج= سیمرغ درون انسان …………………………………………………….صفحه 83 کتابنامه …………………………………………………صفحه 103 ================= بخشهایی از متن: نقد کردن آرزو درگیتی چگونه جمشید، با خرد درب دوزخ را بـست   ؟ پژوهشی درباره شـاهـنـامه فردوسی ما خدائی را میجوئیم که آب روانست، و تخم هستی ما، آنرا شب و روز مینوشد، تا بروید و درفرازش ، خوشه بینش شود ، وتا ازمکیدن این آب، تخم هستی ما ، بروید و دراین گیتی بهشت ازما برآید، و سراپایمان ، خنده شود . تا ازخنده وشاد شدن ، گوهرما و اوباهم، زیباشود ، تا باهم اصل زیبائی  باشیم .ما خدائی را میجوئیم که درهم به پیچیم ، مانند پیچه به تنه درخت ، تا باهم ، اصل زیبائی و هم آهنگی وجشن و بینش باشیم . جائی ترس و بیم هست، که خدا و انسان، همآغوش و جفت و آمیخته باهم نیستند . از بریدگی خدا ازانسان، زشتی و بیم درگیتی، پیدایش می یابد . انسان ، زشت میشود، چون دراین بریدن ، گناهکارمیشود، و خدا ، زشت میشود، و میترسد که صورت خود را بنماید و ازانسان ، زشت تصویر گردد .هنگامی خدا از انسان، بریده میشود، خدا ، تبدیل به خالق ومعبود ، و انسان، تبدیل به مخلوق وعبد میشود ، و دیگر،« یارهمدیگر» نیستند، و با این بریدگی ازهم ، زشتی ودوزخ، پیدایش می یابد، که پیکر یابی « بیم وترس» است ، وهردو ازهم میترسند وازهمدیگر میگریزند . یکی منکرخدا میگردد ، تا ازاو، آزادی بیابد، و دیگری ، قدرت انحصاری میطلبد، تا انسان را بزنجیروبند بکشد .هنگامی خدا از انسان بریده و پاره کرده شد، و ناهمسرشت شدند، گناه و بیم و دوزخ ، پیدایش یافت . آنگاه خدا، از دنیا بریده شد، دنیا زشت وفانی شد ، و بهشت ازدنیا ، تبعید گردید ، ونیازبه ایمان آوردن به غیب بود .آنگاه که خدا را ازانسان بریدند، انسان دررنج و کین ورزی هبوط کرد وگناهکارشد،و خدا،محکوم به خودپرستی وقدرتپرستی و انحصارکردن قدرت به خود شد . آنگاه که خدارا ازانسان بریدند، انسان برآن شد، که خدارا فراموش کند، و خدا برآن شد، که انسان را عبد خودش کند، و فراموشی انسان را گناه بداند .  آنگاه که خدا را ازانسان بریدند ، انسان کوشید که در دنیا، بهشت برای خودش بسازد، و خدا ، آن بهشت را ویران ساخت، و کوشید که بهشتی، فراسوی دنیا برای غلامان حلقه بگوشش بسازد که عمرخود را صرف عبودیت او کرده اند و هیچگاه از آن یاد نیاورده اند که باخدا ، جفت و یارند . ودرهردو، عشق،خشکید.آنگاه که خداراازانسان بریدند، خدا برای انسان،عظیم ووحشت آورشد، وانسان، پشت به خدا کرد وازاو گریخت،وخدا، تنها ماند .آنگاه که خدا را ازانسان بریدند،  جشن گاهها، تبدیل به معابدشدند ، و خدا وانسان ، دیگر نمیتوانستند باهم برقصند، با هم بنوازند ، با هم آواز بخوانند و باهم بخندند . … … خردِ شاد و خندان یا « پیوستگی معرفت با سعادت » برای بهزیستی مردمان درگیتی اندیشیدن درفرهنگ ایران، « بینش» و « خوشی وشادی» ازهم جدا ناپذیرند. با همان مزیدن باده، یا شیرابه ، شناخت، پیدایش می یابد . با نوشیدن باده یا نوشابه ازجام جم ( جام ، همان بهمن، یا مانمن = مینوی مینواست )  انسان سرخوش میشود، و میشکوفد و ازهم گشوده و روشن میشود .  بینش و روشنی وخوشی، باهمند . به همین علت، تصویر « جام جم »، درادبیات ایران باقی ماند ، چون پیکر یابی اندیشه « خرد خندان» میباشد . بهمن، که خرد بنیادی انسانیست ، « بزمونه » ، هم « اصل بزم» و هم « اصل زادن » است . بهمن ، با بینش و اندیشه زایشی ازبُن خود انسان، کاردارد . بهمن ، که خرد سامانده ، خرد حکومت آفرین و قانون آفرین است ، خرد شادی آور وضد قهروضد خشونت وضد تهدید وضد ارهاب و انذاراست . بهمن ، خردیست که قهرو خشونت و تهدید و ارهاب و انذار را، برای حل مسائل اجتماعی و سیاسی ( جهان آرائی ) واقتصادی بکار نمی برد . بهمن ، خرد شاد و خرد بزم آفرین است . درسامان دادن اجتماع ، شادی و بزم وخوشی نقد، میآفریند . اینست که درفرهنگ ایران ، « بینش نقد » ، با « خوشی و شادی نقد » ، بهم پیوسته اند .  انسان ، تخمیست که وقتی ازافشره و شیرابه ( اسانس ) جهان ( خرداد = رسا ) بگذرد ، سبزمیشود ، و پیدایش وجود او ، همان شادی و جشن است .  شکوفائی و رویش وجود او ، پیدایش شادی وجشن هست . دراین رویش و بالش ( بالیدن = بال دراوردن ) است که به انجمن خدایان راه می یابد، و«همپرس خدایان» میشود . موبدان زرتشتی ، مجبور بودند چنین فلسفه ای را رد و طرد کنند ، و فرهنگ ایران را ، نه تنها وارونه سازند ، بلکه سر به نیست کنند . فرهنگ ما ، گنجیست که درویرانه ها، زیر خاک ، دفن شده است . فرهنگ ما ، روی زمین ، پیش چشم ما نهاده نشده است ، بلکه نیازبه کند وکاو، و شکیبائی دارد. فرهنگ ما ، نیاز به کاویدن و پژوهیدن، و« گستاخی  در عصیان علیه آنچه به ما بنام فرهنگ داده اند » ، دارد . …

 • دانلود پاورپوینت آموزش و توسعه نیروی انسانی

  دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت آموزش و توسعه نیروی انسانی,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود جزوه آ,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات دانلود فایل دانلود پاورپوینت آموزش…

 • اهداف نیروی دریایی آمریكا

  اهداف نیروی دریایی آمریكا دانلود فایل اهداف نیروی دریایی آمریكا در این تحقیق به طور کلی بر روی تکنولوژیهای موجود در حال حاضر و تکنولوژیهای مورد نیازدر آینده برای تحقق اهداف نیروی دریایی و ماموریتها ارتش و نیروی نظامی آمریکا…

 • پایان نامه سلطان العشاق

  پایان نامه سلطان العشاق,سلطان العشاق دانلود فایل [9]

 • پایان نامه بررسی رابطه توانمند‌سازی با عملکرد کارکنان زندانها

  پایان نامه بررسی رابطه توانمند‌سازی,پایان نامه بررسی رابطه توانمند‌سازی با عملکرد کارکنان زندانها,توانمند‌سازی با عملکرد کارکنان زندانها,رابطه توانمند‌سازی با عملکرد کارکنان دانلود فایل پایان نامه بررسی رابطه توانمند‌سازی با عملکرد کارکنان زندانها از عوامل مهم بقا و حیات سازمان‌ها، كیفیت…

 • مقاله نقش آموزش و پرورش در توسعه فردی و اجتماعی

  مقاله نقش آموزش و پرورش در توسعه فردی و اجتماعی دانلود فایل مقاله نقش آموزش و پرورش در توسعه فردی و اجتماعی فهرست: طراحی سند توسعه نظام تحقیق و توسعه روش اجرا مشاركت مردمی، نیاز حتمی آموزش و پرورش جایگاه…