پایان نامه بررسی جایگاه پیشگیری در جرائم مشمول تعزیرات حکومتی

پایان نامه بررسی جایگاه پیشگیری,پایان نامه بررسی جایگاه پیشگیری در جرائم مشمول تعزیرات حکومتی,جایگاه پیشگیری در جرائم مشمول تعزیرات حکومتی

دانلود فایل

پایان نامه بررسی جایگاه پیشگیری در جرائم مشمول تعزیرات حکومتی چکیده در این پایان‌نامه ابتدا به تعریف پیشگیری و تشریح اقسام آن پرداخته شده است که مهم‌ترین این تقسیم‌بندی‌ها در مورد پیشگیری عبارتند از پیشگیری عمومی و اختصاصی، پیشگیری فعال و انفعالی، پیشگیری اجتماعی و وضعی و بالأخره پیشگیری اولیه، ثانویه و ثالث است. سپس به تبیین جرایم مربوط به تعزیرات حکومتی که عبارتند از جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز، جرائم مربوط به امور بهداشتی و دارویی و جرائم مربوط به امور صنفی پرداخته شده است و پس از این بحث های مقدماتی به تحلیل و ارائه راهکارهایی که در قانون برای پیشگیری از جرائم مربوط به تعزیرات حکومتی ذکر شده است پرداخته شده و در نهایت راهکارهای فرهنگی، اجتمایی و اقتصادی برای پیشگیری از جرائم مربوط به تعزیرات حکومتی مطرح شده است. کلید واژه‌ها: پیشگیری، جایگاه پیشگیری ، جرائم ، تعزیرات حکومتی. مقدمه الف) طرح  تحقیق در این نوشته می خواهیم در راستای ارائه راه کارهایی برای پیشگیری از جرائم مشمول تعزیرات حکومتی ، مفهوم پیشگیری را شرح داده و اقسام آن را نام برده و تعریف کنیم و سپس روشن نماییم که جرائم مشمول تعزیرات حکومتی به چه جرائمی اطلاق می شود و در نهایت به بررسی جایگاه پیشگیری در جرائم مشمول تعزیرات حکومتی بپردازیم و به این منظور در صدد بررسی این امر هستیم که در راستای پیش گیری از جرائم مشمول تعزیرات حکومتی چه تدابیری در اقتصاد، فرهنگ و اجتماع باید اندیشیده شود ؟  و اینکه قانونگذار نسبت به پیشگیری از جرائم مشمول تعزیرات حکومتی چه موضعی اتخاذ نموده است ؟ ب) اهمیت موضوع امروزه بر کسی پوشیده نیست که تحقق جرم علاوه بر آثار سوءاجتماعی،برای دستگاه قضایی نیز هزینه ساز است. بنابراین همان گونه که پیشگیری از بیماری از هر نظر بهتر از درمان است، پیشگیری از جرم نیز بهتر از برخورد با جرم و مجازات مجرم است . رفع ضعف و كاستی قوانین در پیشگیری از جرم، جایگاه ارزشمندی دارد. به عنوان نمونه یكی از جرایمی كه در كشور ما با وجود ضرررسانی به اقتصاد، از خلأ قانونی رنج می برد، قاچاق كالاست، خلأ قانونی كه با تجویز مجازاتی نسبتاً سبك و برقراری زیانی كمتر از سود حاصل از قاچاق توان مبارزه كارآمد با این بزه را ندارد. پیشگیری از جرم در ایران هیچ گاه به صورت نظام‌مند و ساختاری مدیریت نشده است. گرچه در قوانین پراكنده مانند قانون برنامه نخست و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1368 و 1383، قانون ساختار جامع رفاه و تامین اجتماعی 1383 و آیین‌نامه پیشگیری از اعتیاد، درمان معتادان موادمخدر و حمایت از افراد در معرفی خطر (1376) به این مسئله اشاره شده است. به نظر می‌رسد كه در سیاست جنایی ایران پارادوكسی در این زمینه وجود دارد. زیرا از یك طرف قانون اساسی وظیفه پیشگیری از جرم را بر عهده‌ی قوه قضائیه نهاده است و از طرف دیگر پیشگیری از جرم مستلزم ساز و كارها و نهادهایی است كه عملاً در قوه مجریه قرار دارند. امروزه مدل رایج در اكثر كشورها برای اجرای برنامه‌های پیشگیری از جرم، «مدل چند نهادی» است. در این مدل برنامه‌های پیشگیری از جرم با مشاركت نهادهای مختلف دولتی و مردم نهاد كه بر حوزه‌ی جرم تاثیرگذار هستند. در سطح محلی اجرا می‌شود. اجرای سیاست‌های پیشگیری در ایران می‌تواند با چالش‌های متعددی روبرو شود؛ عدم تامین منابع مالی مناسب نبود آمار قابل اطمینان و عدم آگاهی از سیمای جنایی كشور و شهرها، وجود تفكرات سنتی در سازمان‌ها و نهادها در مورد پیشگیری از جرم و عدم پذیرش پیشگیری از جرم در فرهنگ سازمانی نهادها، اختلاف نظر میان سازمانها ودر نهایت ارزیابی نتایج برنامه‌ها می‌تواند از جمله‌ی این چالش‌ها باشد. فهرست مطالب       عنوان چکیده مقدمه صفحه 1 2 الف) طرح تحقیق 2 ب) اهمیت موضوع 2 ج)سؤالات تحقیق 3 ه) فرضیات تحقیق 3 و) پیشینه تحقیق 4 ز) روش تحقیق 5 ح) ساماندهی موضوع 5 فصل اول: مفاهیم و مبانی پیشگیری از جرائم تعزیرات حکومتی بخش اول: مفاهیم پیشگیری از جرائم مبحث اول: پیشگیری عمومی و پیشگیری اختصاصی 10 مبحث دوم: پیشگیری فعال و پیشگیری انفعالی 12 مبحث سوم: پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی 14 گفتار اول: پیشگیری اجتماعی 14 الف) پیشگیری رشد مدار 14 ب) پیشگیری جامعه مدار 15 گفتار دوم: پیشگیری وضعی 26 الف) تعریف پیشگیری وضعی 26 ب) استراتژی های پیشگیری وضعی 27 ج)  ایرادات وارده بر پیشگیری وضعی 29 مبحث چهارم: پیشگیری اولیه، ثانویه و ثالث 40 بخش دوم: جرائم مشمول تعزیرات حکومتی مبحث اول : جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز 42 گفتار اول : صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز 42 گفتار دوم : تعریف و تشریح جرائم قاچاق کالا و ارز 45 مبحث دوم: جرائم مربوط به امور بهداشتی و دارویی 51 گفتار اول : صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در جرائم مربوط به امور بهداشتی و دارویی 51 گفتار دوم : تعریف و تشریح جرائم مربوط به امور بهداشتی و دارویی 54 مبحث سوم: جرائم مربوط به امور صنفی 69 گفتار اول :صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در جرائم مربوط به امور صنفی گفتار دوم : تعریف و تشریح جرائم مربوط به امور صنفی     69 70 فصل دوم: پیشگیری جرائم مشمول تعزیرات حکومتی بخش اول: پیشگیری جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز 74 مبحث اول : تدابیر اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در رابطه با پیشگیری جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز 74 گفتار اول : علل ارتکاب جرم قاچاق 74 گفتار دوم : تدابیر پیشگیرانه در رابطه با جرم قاچاق 76 مبحث دوم : تدابیر قانونی در رابطه با پیشگیری جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز 88 بخش دوم: پیشگیری  جرائم مربوط به امور بهداشتی و دارویی 107 مبحث اول : تدابیر اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در رابطه با پیشگیری جرائم مربوط به امور بهداشتی و دارویی 107 مبحث دوم : تدابیر قانونی در رابطه با پیشگیری جرائم مربوط به امور بهداشتی و دارویی 108 بخش سوم: پیشگیری جرائم مربوط به امور صنفی 123 مبحث اول: تدابیر اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در رابطه با پیشگیری جرائم مربوط به امور صنفی 123 مبحث دوم :  تدابیر قانونی در رابطه با پیشگیری جرائم مربوط به امور صنفی 126 نتیجه گیری و پیشنهادها فهرست منابع و مآخذ الف- نشریات و مقالات ب- رساله و پایان نامه‌ها ج- قوانین 146 151 152 155 155

 • درباره آریگونی صنعت نساجی

  درباره آریگونی صنعت نساجی دانلود فایل درباره آریگونی صنعت نساجی آریگونی صنعت نساجی است با چرخة كامل (اكستروژن، بافته، تولید فابریك) در سال 1936 بوسیلة جیوانی آرگونی ابداع شد و هنوز خانواده وی آنرا اداره می كنند. در 25 سال…

 • بررسی رابطه عزت نفس با منبع کنترل

  بررسی رابطه عزت نفس با منبع کنترل,رابطه عزت نفس,منبع کنترل دانلود فایل بررسی رابطه عزت نفس با منبع کنترل چكیده تحقیق     پژوهش حاضر٬ با نام « بررسی رابطه منبع كنترل ( درونی- برونی) با عزت نفس » كه با…

 • طرح توجیهی تولید پروفیلهای دریایی (اکستروژن آلومینیوم)

  طرح توجیهی تولید پروفیلهای دریایی (اکستروژن آلومینیوم) دانلود فایل طرح توجیهی تولید پروفیلهای دریایی (اکستروژن آلومینیوم) بررسی ابعاد مختلف طرح (معرفی محصول – مالی – منابع انسانی – فضا و …) دارای فرمت PDF می باشد. مفصل و با تمام…

 • پایان نامه مدیریت پروژه

  پایان نامه مدیریت پروژه دانلود فایل پایان نامه  مدیریت پروژه «فهرست مطالب»      عنوان                                                                   صفحه ·       فصل اول:                                                      7 تاریخچه مدیریت پروژه                                                        8 تعاریف مدیریت پروژه                                                         9 ·       فصل دوم:                                                      14 دلایل استفاده ازمدیریت پروژه                                                  15 اقدامات مدیریتی                                                                 15 وظایف…

 • طرح توجیهی تولید عوامل تعلیق پلیمریزاسیون سوسپانسیونی PVC

  طرح توجیهی تولید عوامل تعلیق پلیمریزاسیون سوسپانسیونی PVC دانلود فایل طرح توجیهی تولید عوامل تعلیق پلیمریزاسیون سوسپانسیونی PVC بررسی ابعاد مختلف طرح (معرفی محصول - مالی – منابع انسانی – فضا و ...)  دارای فرمت PDF می باشد.  مفصل و…