پایان نامه دعا نویسی

پایان نامه دعا نویسی,دعا نویسی

دانلود فایل

پایان نامه دعا نویسی بیان مسأله :     دعا از گذشته تا کنون تأثیر بسیار زیادی بر فرهنگ و روش زندگی مردم گذاشته است وهمیشه از ارکان مهم زندگی مردم بوده است . هر چه به عقب بر می گردیم دعا ، دعا نویسی ، جادو و امثالهم در فرهنگ و آیین ها پررنگ تر دیده می شود .     دعا در زندگی روزمره ی مردم  نقش داشته و دارد ، مواردی از قبیل بیماری ، کشاورزی ، عزا ، عروسی ، تولد نوزاد ، مراسم مختلفی که در هر منطقه وجود دارد ، ولی نکته قابل توجه این است که در گذشته جزو ارکان زندگی بوده است ولی امروزه استفاده از دعا کمرنگ تر شده است .     در گذشته (خصوصاً ) مردم برای انجام هر کاری و یا باز کردن گره ای یا حل گرفتاری به دعا متوسل می شدند و دعا نویسان نزد مردم از احترام خاصی برخورداربودند ، با اینکه همانطور که ذکرشد این اعتقادات امروزه کمتر مورد توجه قرار می گیرد ولی دعا و دعانویسی در مقایسه با دیگر فرهنگ های گذشته پا برجاتر است وهنوز هم جایگاه خاصی بین مردم دارد ، به خصوص در کشورهای جهان سوم.     در جوامع ابتدایی دعا بیشتر به صورت جادو و جادوگری رواج داشته است ، و جادوگران جوامع را زیر سیطره و نفوذ داشتند و مردم در بیشتر موارد به آنها مراجعه می کردند و دستورات آنها را اجرا می کردند و حتی در دل ترسی از این افراد داشته اند . همچنین در رابطه با دعا نیز مردم از استفاده ی نادرست از دعاها می ترسیدند و از اینکه دچار دعا یا دعا زده شوند و یا برای آنها از طرف دشمنان دعا نوشته شود می ترسیدند و این اعتقاد وجود داشته و دارد که به وسیله ی دعا زندگی آنها دگرگون شود . روش تحقیق :     دراین پایان نامه از تحقیقات کتابخانه ای و میدانی همراه هم کمک گرفته شده است ، در زمینه ی تحقیقات کتابخانه ای از نوشته های نویسندگان بزرگ و صاحبنظران در زمینه ی دعا کمک گرفته شده است وهمچنین از کتابهای دعا و دعا نویسی و همچنین از کتابهای آسمانی استفاده شده است .    در زمینه ی تحقیقات میدانی با مراجعه به دعانویسان و همچنین افرادی که به این افراد مراجعه می کنند و آنها را باور دارند و تحقیق در مورد اعتقادات مردم در بهتر انجام دادن پایان نامه تلاش کردن . مشکلات تحقیق :     با وجود اینکه دعا در زندگی روزمره مردم ایران نقش ارزنده ای دارد ولی متأسفانه منابع واطلاعات بسیار کمی در این مورد در ایران وجود دارد و اطلاعات به راحتی و سهولت در دسترس قرار نمی گیرد و همچنین دعا نویسان و کسانی نیز که در این باره اطلاعات زیادی دارند به راحتی اطلاعات خود را در اختیار کسی قرار نمی دهند ، و انجام این تحقیق با مشکلات بسیاری همراه بود . و همچنین منابع خارجی نیز به سختی به دست می آید . جادوگری و پیدایش آن :     همانطور که ذکر شده جادو و جادوگری در زندگی بدویان نقش مهمی داشته است . جادو برای رسیدن به اهداف بسیار گوناگونی مورد استعمال قرار می گرفته است ، مثل مسلط کردن اراده ی انسانی بر پدیده های طبیعی و حفظ فرد از گزند دشمنان و خطرات احتمالی و بالا بردن قدرت تخریب او در مبارزه با دشمنان واز این قبیل .     جادو را بر اساس نظر ای . بی تایلور می توان به صورت زیر خلاصه کرد: « جادو یعنی یک ارتباط خیالی را اشتباهاً به جای یک ارتباط واقعی گرفتن »     منبع این اعتقادات از گذشته در میان مردم بوده است ؛ همان گونه که لوکرتیوس حکیم رومی گفته است : ترس ، نخستین مادر خدایان است و از میان اقسام ترس ، خوف از مرگ مقام مهمتری دارد . فهرست بیان مسأله :  ۱ روش تحقیق :  ۲ مشکلات تحقیق :  ۲ جادوگری و پیدایش آن :  ۳ جادو و تعریف آن :  ۱۳ سحر و جادوگری درلغت :  ۲۳ سحر  در اصطلاح :  ۲۴ واژه های  مترادف با سحر :  ۲۴ کهانت :  ۲۵ طلسمات:  ۲۵ شعبده :  ۲۶ عزایم :  ۲۷ انواع سحر :  ۲۷ نوع اول : سحر کلدانیان :  ۲۷ نوع دوم : سحر اصحاب اوهام و نفوس قویه :  ۲۸ نوع سوم : سحر استعانت به ارواح ارضیه :  ۲۸ نوع چهارم : سحر تخیلات ، چشم بندی وشعبده :  ۲۹ نوع پنجم :    سحر اعمال عجیبی که ظاهر می شود و حاصل ترکیب آلات مرکبه ی هندسی می باشد :  ۲۹ نوع ششم : سحر کمک گرفتن از خواص ادویه :  ۲۹ نوع هفتم : سحر جلب قلوب به سوی خویش :  ۳۰ نوع هشتم : سحر نمامی و سخن چینی :  ۳۰ دعاهای برای باطل کردن سحر و دفع چشم زخم :  ۳۰ انواع جادو :  ۳۳ جادوی لفظی :  ۳۴ جادوی عملی :  ۳۵ جادوی تقلیدی و تهدیدی :  ۴۲ جادو میان بدویان :  ۴۶ جادوگری در کتابهای مقدس :  ۵۳ رابطه ی دین و جادوو دعا :  ۵۷ دیدگاه تکاملی درباره ی دین و جادو :  ۵۹ دیدگاه جامعه شناسی در مورد دین وجادو :  ۶۲ جادوگری در ایران :  ۶۵ طلسم :  ۶۷ تعویذ :  ۶۹ حرز:  ۷۴ عزایم :  ۷۴ مقایسه ی تعویذ و طلسم :  ۷۵ تقسیم بندی انواع طلسم :  ۸۰ عناصر طبیعی :  ۸۱ اعضای بدن حیوانات :  ۸۶ اعضای بدن انسان :  ۸۸ گیاه :  ۹۰ سنگ :  ۹۴ طلسم های ساخت دست بشر :  ۹۸ نقش :  ۹۹ حروف :  ۱۰۱ حروف ابجد :  ۱۰۲ نقش و حروف :  ۱۰۷ ۱ــ تکسیر  ۱۰۷ ۲ــ موکلین  ۱۱۰ ۳ــ ساعت  ۱۱۱ ۴ــ ساحت  ۱۱۲ ۵ــ نقش  ۱۱۳ ۶ــ لوح  ۱۱۳ ۷ــ عملیات  ۱۱۴ انواع خطوط و الفاظ :  ۱۱۸ ذکر :  ۱۲۰ اشیاء شخصی :  ۱۲۲ تقسیم بندی از نظر عملیات :  ۱۲۴ جنس مواد به کار رفته در طلسم ها :  ۱۲۵ تقسیم بندی از نظر اوقات استفاده :  ۱۲۶ تقسیم بندی از نظر موارد استفاده :  ۱۲۸ دعا :  ۱۲۹ شرایط دعا :  ۱۳۲ دعاهای مختلف و کاربرد آنها :  ۱۳۴ ۱٫سوره ی فاتحه الکتاب :  ۱۳۴ ۲٫ آفرینگان ، اشم وهو ، یثا اهو و ئیریو :  ۱۳۵ صیدور :  ۱۴۲ دعا  و دعا نویسی دربین مردم  زمان ما :  ۱۴۴ مواردی از اعتقادات مردم :  ۱۵۵ تصویری از نمونه های ادعیه مورد استفاده دعا نویسان :  ۱۵۹ نتیجه :  ۱۶۲ لغات و اصطلاحات :  ۱۶۵ عوذه :  ۱۶۵ عزایم :  ۱۶۵ سحر :  ۱۶۵ طلسم ( هیمیا ):  ۱۶۹ معنای کهانت و کاهن :  ۱۷۰ معنای دعوت کواکب :  ۱۷۰ معنا و تعریف شعبده ( ریمیا ) :  ۱۷۱ تعریف قیافه :  ۱۷۱ معنای رمل و تعریف آن :  ۱۷۲ معنا و تعریف جفر :  ۱۷۲ معنا و تعریف اسطرلاب :  ۱۷۳ تعریف سیمیا :  ۱۷۴ معنا و تعریف تسخیر ( لیمیا ) :  ۱۷۵ منابع و مآخذ:  ۱۷۶

 • مقاله رابطه امکانات آموزشی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

  دانلود مقاله تاثیر امکانات آموزشی بر دانش آموزان,مقاله رابطه امکانات آموزشی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان,مقاله رابطه متغیرهای فیزیکی کلاس درس با پیشرفت تحصیلی دانلود فایل تاثیر امکانات آموزشی بر دانش آموزان قسمتهایی از متن: ● چکیده: این مقاله به…

 • پایان نامه مشاوره بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان دختر مقطع متوسطه

  بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان دختر مقطع متوسطه,پایان نامه مشاوره بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان دختر مقطع متوسطه,مشاوره بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد…

 • تجربیات مدون دبیر رشته برق جهت ارتقا رتبه با عنوان انواع کلیدهای برق

  انواع کلیدهای برق,تجربیات مدون دبیر برق کلیدهای برق,تجربیات مدون دبیر رشته برق جهت ارتقا رتبه با عنوان انواع کلیدهای برق,تحقیق کلیدهای برق,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تجربیات مدون دبیر هنرستان,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود…

 • مقاله بررسی بسته‌بندی

  پروژه بررسی بسته‌بندی,تحقیق بررسی بسته‌بندی,دانلود تحقیق بررسی بسته‌بندی,مقاله بررسی بسته‌بندی دانلود فایل [6]

 • طرح توجیهی بازیافت مواد پلاستیکی تولید نایلون و چاپ روی آن

  طرح توجیهی بازیافت مواد پلاستیکی تولید نایلون و چاپ روی آن دانلود فایل تهیه شده در سال 1385 بسمه تعالی وزارت تعاون معاونت طرح و برنامه دفتر امور اقتصادی و تسهیلات بانكی طرح توجیهی بازیافت مواد پلاستیکی ، تولید نایلون…